Scaling Up -yhteenveto

Scaling Up Summary | Verne Harnishin kirja

Miten muutamat yritykset pärjäävät... ja miksi muut eivät pärjää?

Johdanto 

Scaling Up on Verne Harnishin kirjoittama liikekirja. Kirja on suunniteltu auttamaan yrityksiä kasvattamaan ja skaalaamaan liiketoimintaansa tehokkaasti. Se tarjoaa yritysten omistajille ja johtajille puitteet, joita he voivat noudattaa yrityksensä skaalaamiseksi.

Kirja perustuu "Rockefeller Habits" -periaatteisiin ja -käytäntöihin, jotka Harnish on kehittänyt ja joita menestyvät yritykset ympäri maailmaa ovat käyttäneet. Rockefellerin tavat on suunniteltu auttamaan yrityksiä sovittamaan yhteen henkilöstö, strategia ja toteutus pitkän aikavälin kasvun saavuttamiseksi.

Verne Harnishista

Verne Harnish on yrittäjä, kirjailija ja liikkeenjohdon konsultti. Hän on maailmanlaajuisen johtajuus- ja liikkeenjohdon konsultointiyrityksen Gazellesin perustaja ja toimitusjohtaja sekä useiden yritysten kasvua ja johtajuutta käsittelevien kirjojen kirjoittaja, muun muassa "Rockefellerin tapojen hallinta," "Laajentaminen," ja "Kaikkien aikojen suurimmat liiketoimintapäätökset." 

Harnish on työskennellyt tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten kanssa eri puolilla maailmaa, ja hänet tunnetaan käytännönläheisestä ja tuloshakuisesta lähestymistavastaan liiketoiminnan kasvuun. Hän on suosittu puhuja, ja häntä on esitelty lukuisissa tiedotusvälineissä, kuten Forbesissa, Fortunessa ja Inc. -lehdessä.

StoryShot #1: Määrittele selkeä visio ja strategia ja sovita ne yhteen niiden ympärille.

Seuraavassa on 15 keskeistä ideaa selkeän vision ja strategian määrittelyyn ja linjaamiseen kirjassa esitettyjen periaatteiden pohjalta: 

 • Tunnista yrityksesi keskeiset arvot ja tarkoitus.
 • Määrittele kohdemarkkinat ja ihanneasiakas.
 • Aseta yrityksellesi selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet.
 • Kehitetään pitkän aikavälin strateginen suunnitelma.
 • Luo selkeä ja vakuuttava visio.
 • Kohdista tiimisi yhteisen tehtävän ympärille.
 • Tunnista yrityksesi ainutlaatuinen etu.
 • Määrittele keskeiset tulosindikaattorit (KPI).
 • Luo suunnitelma toteutusta varten.
 • Jaottele tavoitteesi pienempiin, toteuttamiskelpoisiin vaiheisiin.
 • Kerro visiostasi ja strategiastasi tiimillesi ja sidosryhmillesi.
 • Luo vastuuvelvollisuus tavoitteidesi saavuttamisesta.
 • Tarkastele strategiaasi säännöllisesti ja mukauta sitä tarpeen mukaan.
 • Edistetään jatkuvan parantamisen kulttuuria.
 • Etsitään mahdollisuuksia kasvuun ja innovointiin.

StoryShot #2: Luo suorituskykyinen tiimi

Tehokkaan tiimin luomiseen tarvitaan neljä avaintekijää: tarkoituksen selkeys, yhteistyö, vastuullisuus ja luottamus:

 • Tiimillä on oltava selkeä tarkoitus, jonka kaikki ymmärtävät ja jonka eteen kaikki työskentelevät. 
 • Tiimin menestyminen edellyttää yhteistyötä, sillä menestykseen tarvitaan erilaisia näkökulmia ja taitoja. Tämä auttaa tiimin jäseniä työskentelemään tehokkaasti yhdessä ja voi johtaa parempiin tuloksiin.
 • Vastuullisuus on myös olennaisen tärkeää, sillä jokaisen tiimin jäsenen on oltava vastuussa omasta osuudestaan tiimin tavoitteiden saavuttamisessa. 
 • Luottamus on olennaisen tärkeää, jotta tiimi voi työskennellä tehokkaasti yhdessä, sillä tiimin jäsenten on voitava luottaa siihen, että he tekevät oman osuutensa. Yhdistämällä nämä neljä elementtiä tiimi voi menestyä ja saavuttaa tavoitteensa tehokkaammin.

Palkkaa työntekijöitä, jotka jakavat yrityksesi arvot ja tehtävän. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen ja että tiimi on yhtenäinen. Tarjoa tiimillesi myös jatkuvaa koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia. Tämä auttaa tiimin jäseniä kasvamaan ja kehittämään taitojaan, mikä voi johtaa parempaan suorituskykyyn.

StoryShot #3: Vahvan kulttuurin kehittäminen

Vahvan kulttuurin kehittäminen edellyttää yrityksen ydinarvojen ja tarkoituksen määrittelyä. Näiden arvojen tulisi ohjata tiimisi käyttäytymistä ja toimintaa, ja niiden tulisi näkyä yrityskulttuurissasi. Kerro myös arvoista ja tarkoituksesta tiimillesi. Varmista, että kaikki ymmärtävät yrityksesi arvot ja päämäärän ja että ne ovat linjassa niiden kanssa.

Seuraavassa on vielä muutamia ideoita vahvan yrityskulttuurin kehittämiseksi:

 • Edistetään avoimen viestinnän, avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen kulttuuria. Rohkaise tiimin jäseniä puhumaan ääneen ja jakamaan ajatuksiaan ja huolenaiheitaan.
 • Kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Tarjoa tiimin jäsenille mahdollisuuksia oppia uusia taitoja ja kehittyä.
 • Kannusta terveeseen työn ja yksityiselämän tasapainoon. Tämä auttaa tiimin jäseniä tuntemaan itsensä monipuoliseksi ja voi johtaa parempaan työsuoritukseen.
 • Näytä esimerkkiä. Johtajana toimesi ja käyttäytymisesi määrittävät yrityskulttuurin sävyn. Mallinna käyttäytymistä, jota haluat nähdä tiimissäsi.
 • Palkkaa työntekijöitä, jotka vastaavat arvojasi ja kulttuuriasi. Kuten Harnish neuvoo, palkkaa asenteen mukaan ja kouluta taitojen mukaan. 
 • Tunnusta ja palkitse saavutukset. Se motivoi tiimin jäseniä ja voi edistää myönteistä kulttuuria. Harnish ehdottaa tunnustamisohjelman perustamista tai huippusuorittajien palkitsemista koko yrityksen laajuisella tunnustuksella tai pienillä eduilla.

StoryShot #4: Kuinka toteuttaa tehokkaasti?

 Tehokas toteutus edellyttää selkeitä tavoitteita, hyvin määriteltyä prosessia ja tehokasta viestintää. Selkeät tavoitteet varmistavat, että kaikki ovat samalla sivulla ja pyrkivät samoihin tavoitteisiin. Tehokas viestintä on myös olennaisen tärkeää, sillä se mahdollistaa yhteistyön ja auttaa varmistamaan, että kaikki ovat tietoisia kehityksestä ja muutoksista. Yhdistämällä nämä kolme elementtiä tiimi voi olla tehokkaampi ja tuloksellisempi tehtäviensä suorittamisessa.

Tässä on 8 ideaa tehokkaaseen toteutukseen:

 1. Jaottele tavoitteesi pienempiin, toteuttamiskelpoisiin vaiheisiin. Etene kohti tavoitteitasi keskittymällä tiettyihin tehtäviin.
 2. Aseta tiimin jäsenille selkeät odotukset ja vastuu. Varmista, että kaikki tietävät roolinsa toteutusprosessissa ja sen, mitä heiltä odotetaan.
 3. Määritä selkeät mittarit edistymisen seuraamiseksi. Käytä keskeisiä tulosindikaattoreita (KPI) edistymisen mittaamiseen.
 4. Kommunikoi säännöllisesti tiimisi kanssa. Pidä kaikki ajan tasalla tavoitteidesi tilanteesta ja kaikista päivityksistä tai muutoksista toteutussuunnitelmaan.
 5. Rohkaise innovointia ja luovuutta. Kannusta tiimin jäseniä ajattelemaan laatikon ulkopuolella ja keksimään uusia ideoita.
 6. Etsi mahdollisuuksia kasvuun ja laajentumiseen. Etsi tapoja laajentaa liiketoimintaasi ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia.
 7. Hyväksy muutos ja sopeutumiskyky. Ole valmis mukauttamaan suunnitelmiasi ja muuttamaan toimintatapojasi tarpeen mukaan, jotta voit saavuttaa tavoitteesi.
 8. Pysy keskittyneenä ja sitoutuneena. Pidä tiimisi motivoituneena ja keskittyneenä käsillä oleviin tehtäviin ja ylläpidä sitoutumistasi tavoitteiden saavuttamiseen.

StoryShot #5: "Rockefellerin tapojen" toteuttaminen

Kirja perustuu ajatukseen "Rockefellerin tavoista" (Rockefeller Habits), jotka ovat joukko käytäntöjä ja työkaluja, joita John D. Rockefeller käytti kasvattaakseen yhtiönsä Standard Oilin hallitsevaksi voimaksi varhaisessa öljyteollisuudessa. 

"Rockefeller Habits" (Rockefellerin tavat) on joukko käytäntöjä ja periaatteita, jotka liikkeenjohdon konsultti Verne Harnish on kehittänyt yritysten skaalaamista varten. Rockefellerin tapojen toteuttamiseen omassa organisaatiossaan lukijat voivat käyttää muun muassa seuraavia työkaluja ja harjoituksia:

 1. Yhden sivun strateginen suunnitelma: Tämä on tiivis, visuaalinen yhteenveto organisaatiosi strategisista päämääristä ja tavoitteista sekä keskeisistä aloitteista ja mittareista, joita käytät edistymisen seuraamiseen.
 2. Tuloskortti: Tuloskortti on työkalu, jonka avulla voit seurata edistymistäsi strategisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa. Se sisältää joukon keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI), joilla mitataan edistymistä keskeisillä aloilla, kuten liikevaihdon, kannattavuuden, asiakastyytyväisyyden ja työntekijöiden sitoutumisen osalta.
 3. Viikoittainen Huddle: Viikoittainen kokoontuminen on lyhyt, pysyvä kokous, jossa johtoryhmä tarkastelee keskeisten aloitteiden edistymistä, tunnistaa mahdolliset esteet ja tekee tarvittaessa muutoksia.
 4. Arvopositio: Arvolupaus on selkeä ja tiivis lausunto, jossa selitetään tuotteidesi tai palvelujesi hyödyt ja se, miten ne ratkaisevat asiakkaidesi ongelmat tai vastaavat heidän tarpeisiinsa.
 5. Asiakassegmentointi: Asiakassegmentointi on prosessi, jossa asiakkaat jaetaan ryhmiin yhteisten ominaisuuksien, kuten demografisten ominaisuuksien, käyttäytymisen tai tarpeiden perusteella. Näin voit räätälöidä markkinointi- ja myyntipyrkimyksesi tietyille segmenteille ja parantaa menestymismahdollisuuksiasi.
 6. SWOT-analyysi: SWOT-analyysi on työkalu, jonka avulla voit tunnistaa organisaatiosi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Se on hyödyllinen väline strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.
 7. Liiketoimintamalli Canvas: Se auttaa sinua ymmärtämään liiketoimintasi keskeiset elementit ja niiden keskinäisen yhteensopivuuden. Se sisältää muun muassa arvolupauksesi, asiakassegmentit, tulovirrat ja tärkeimmät kumppanit.

Nämä ovat vain muutamia työkaluja ja harjoituksia, joiden avulla voit toteuttaa Rockefellerin tapoja omassa organisaatiossasi. On tärkeää muistaa, että mikään ei sovi kaikille, ja sinun on valittava ne työkalut ja harjoitukset, jotka ovat merkityksellisimpiä ja sopivimpia yrityksellesi.

Loppuyhteenveto ja tarkastelu


Laajentaminen on liikkeenjohdon kirja, jossa käsitellään sitä, miten yritykset voivat kasvaa ja skaalautua menestyksekkäästi. Siinä käsitellään muun muassa johtajuutta, strategiaa, toteutusta ja kulttuuria, ja siinä esitetään, että tiettyjä tapoja noudattamalla yritykset voivat saavuttaa merkittävää menestystä.

Kirjan keskeisiä ajatuksia ovat muun muassa selkeän ja vakuuttavan vision merkitys, vahvan johtoryhmän rakentaminen, korkeiden tavoitteiden asettaminen ja sellaisen kulttuurin luominen, joka on linjassa yrityksen arvojen ja tarkoituksen kanssa. Kirjassa korostetaan myös tehokkaan viestinnän ja toimeenpanon merkitystä ja ehdotetaan, että yritysten tulisi säännöllisesti tarkistaa ja mukauttaa strategioitaan, jotta ne pysyisivät oikealla tiellä ja saavuttaisivat tavoitteensa.

"Rockefeller Habits" on joukko Harnishin kehittämiä periaatteita ja käytäntöjä yritysten skaalautumista varten. Joitakin työkaluja ja harjoituksia, jotka voivat auttaa lukijoita toteuttamaan Rockefellerin tapoja omassa organisaatiossaan, ovat muun muassa yhden sivun strateginen suunnitelma, tuloskortti, viikoittainen kokoontuminen, arvoesitys, asiakassegmentointi, SWOT-analyysi ja liiketoimintamalli Canvas.

Luokitus

Arvostelemme tämän kirjan 4,1/5.

Pistemäärämme

Aiheeseen liittyvät kirjan tiivistelmät

Blitzscaling

Kasvun hakkerointi

Rakennettu myymään

Samankaltaiset artikkelit