Tämä sovellus kerää käyttäjiltään joitakin henkilötietoja.

Käyttäjiin voi kohdistua erilaisia suojelunormeja, ja joihinkin käyttäjiin voidaan siksi soveltaa laajempia normeja. Käyttäjät voivat tutustua tarkemmin suojeluperusteisiin soveltuvuutta koskevassa osassa.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Parsida AB, Kindstugatan 3, 111 31, Tukholma, Ruotsi.

Omistajan yhteystietosähköposti: hello@getstoryshots.com

Kerättyjen tietojen tyypit

Sovellus kerää itse tai kolmansien osapuolten välityksellä muun muassa seuraavia henkilötietotyyppejä: Käyttötiedot; sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; maa; puhelinnumero; salasana; profiilikuva; istuntojen määrä; istunnon kesto; sovelluksen sisäiset ostot; ensimmäiset käynnistykset; käyttöjärjestelmät; yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA); maksutiedot; palvelun käytön aikana välitetyt tiedot; syntymäaika; yksilöllinen yleismaailmallinen tunniste (UUID); Crash-tiedot; laitetiedot.

Täydelliset tiedot kustakin kerätystä henkilötietotyypistä on esitetty tämän tietosuojakäytännön omissa osissa tai ennen tietojen keräämistä näkyvissä olevissa erityisissä selitysteksteissä.
Käyttäjä voi antaa henkilötietoja vapaasti, tai jos kyseessä ovat käyttötiedot, ne voidaan kerätä automaattisesti sovellusta käytettäessä.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän sovelluksen pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja niiden toimittamatta jättäminen voi tehdä tämän sovelluksen palvelujen tarjoamisen mahdottomaksi. Tapauksissa, joissa tässä sovelluksessa nimenomaisesti ilmoitetaan, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät voivat vapaasti olla ilmoittamatta näitä tietoja ilman, että tämä vaikuttaa palvelun saatavuuteen tai toimintaan.
Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, voivat ottaa yhteyttä omistajaan.
Evästeiden - tai muiden seurantatyökalujen - käyttö tässä sovelluksessa tai tämän sovelluksen käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien toimesta palvelee Käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista muiden tässä asiakirjassa ja evästekäytännössä, jos sellainen on saatavilla, kuvattujen tarkoitusten lisäksi.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista kolmannen osapuolen henkilötiedoista, jotka on saatu, julkaistu tai jaettu tämän Sovelluksen kautta, ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen Omistajalle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Jalostusmenetelmät

Omistaja toteuttaa asianmukaiset turvatoimet estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneiden ja/tai tietotekniikkavälineiden avulla noudattaen organisaatiomenettelyjä ja -tapoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi joissakin tapauksissa tietoihin voivat päästä käsiksi tietyntyyppiset vastuuhenkilöt, jotka osallistuvat tämän sovelluksen toimintaan (hallinto, myynti, markkinointi, lakiasiat, järjestelmähallinto) tai ulkopuoliset tahot (kuten kolmannen osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postinkuljettajat, isännöintipalvelujen tarjoajat, tietotekniikkayritykset, viestintätoimistot), jotka omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Omistajalta voi milloin tahansa pyytää päivitettyä luetteloa näistä osapuolista.

Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja voi käsitellä Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista on voimassa:

 • Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen. Huomautus: Joidenkin lainsäädäntöjen mukaan omistajalla voi olla oikeus käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa käsittelyä ("opt-out"), ilman että hänen tarvitsee vedota suostumukseen tai muuhun seuraavista oikeusperustoista. Tämä ei kuitenkaan päde silloin, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä;
 • Tietojen toimittaminen on tarpeen Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi ja/tai sopimuksen tekemistä edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi;
 • käsittely on tarpeen omistajan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai omistajalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • käsittely on tarpeen omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Omistaja auttaa joka tapauksessa mielellään selvittämään, mitä erityistä oikeusperustaa käsittelyyn sovelletaan ja erityisesti, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimusperusteinen vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimipaikoissa ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirrot voivat edellyttää käyttäjän tietojen siirtämistä muuhun kuin hänen omaan maahansa. Saadakseen lisätietoja tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta Käyttäjät voivat tarkistaa Henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat sisältävän osion.

Jos sovelletaan laajempia tietosuojastandardeja, Käyttäjillä on myös oikeus saada tietoa oikeusperustasta, joka koskee tietojen siirtoa Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen järjestöön, jota säännellään kansainvälisellä julkisoikeudella tai jonka on perustanut kaksi tai useampi maa, kuten YK, sekä omistajan toteuttamista turvatoimista heidän tietojensa suojaamiseksi.

Jos tällainen siirto tapahtuu, Käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai ottamalla yhteyttä Omistajaan yhteystieto-osiossa annettujen tietojen avulla.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se tarkoitus, jota varten ne on kerätty, edellyttää.

Siksi:

 • Omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseen liittyviä tarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään, kunnes sopimus on kokonaan täytetty.
 • Omistajan oikeutettuja etuja varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi. Käyttäjät voivat saada tarkempia tietoja omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asianomaisissa kohdissa tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Omistaja voi saada säilyttää henkilötietoja pidempään, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, kunhan suostumusta ei ole peruutettu. Lisäksi Omistaja voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään, jos sitä vaaditaan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Kun säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan. Näin ollen oikeutta saada pääsy tietoihin, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta tietojen oikaisemiseen ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida panna täytäntöön säilytysajan päätyttyä.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Omistaja voi tarjota palvelujaan, sekä seuraaviin tarkoituksiin: Analyysi, yhteydenotto käyttäjään, yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen, tunnisteiden hallinta, sosiaaliset ominaisuudet, alustapalvelut ja isännöinti, rekisteröinti ja todennus, tiedonkeruun ja verkkokyselyjen hallinta, vuorovaikutus tiedonkeruualustojen ja muiden kolmansien osapuolten kanssa, mainonta, isännöinti ja backend-infrastruktuuri, maksujen käsittely, beta-testaukset, tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta, vuorovaikutus live-chat- alustojen kanssa, vuorovaikutus tuki- ja palautealustojen kanssa, kaupallinen liittyminen ja infrastruktuurin seuranta.

Käyttäjät saavat yksityiskohtaisempia tietoja tällaisista käsittelytarkoituksista ja kussakin tarkoituksessa käytettävistä henkilötiedoista tämän asiakirjan vastaavissa kohdissa.

TAIDETEOS

StoryShots-sovelluksiin ja -sivustoon upotetut kuvat ja kirjan kansi ovat peräisin Amazon.com-sivustolta, joka on omistajansa ja kustantajansa omaisuutta eikä liity StoryShotsiin tai ole sen hyväksymä.

KUMPPANUUSPALKKIOT

Parsida AB on Amazon Associates -kumppani, joka tarjoaa affiliate-linkkiä (-linkkejä) getstoryshots.com-sivuston viesteissä ja sovellusten sisällä. Affiliate-linkki tarkoittaa, että Parsida AB voi ansaita mainos- tai suosittelupalkkioita, jos teet ostoksen linkkien kautta. Oletetaan, että kaikki sivustolla ja sovelluksessa olevat linkit ovat affiliate-linkkejä.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraavia tarkoituksia varten ja seuraavia palveluja varten:

 • Mainonta: Mainonta: Tämäntyyppisen palvelun avulla käyttäjätietoja voidaan käyttää mainosviestinnän tarkoituksiin, jotka näytetään bannereiden ja muiden mainosten muodossa tässä sovelluksessa, mahdollisesti käyttäjän kiinnostuksen kohteiden perusteella.
  Tämä ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään tähän tarkoitukseen. Tiedot ja käyttöehdot on esitetty alla.
  Jotkin alla luetelluista palveluista voivat käyttää evästeitä Käyttäjien tunnistamiseen tai ne voivat käyttää käyttäytymiseen perustuvaa uudelleenkohdentamistekniikkaa, eli näyttää Käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen mukaan räätälöityjä mainoksia, mukaan lukien tämän Sovelluksen ulkopuolella havaitut mainokset. Lisätietoja saat kyseisten palveluiden tietosuojakäytännöistä.Sen lisäksi, että Käyttäjä voi kieltää minkä tahansa alla mainitun palvelun tarjoaman opt-out-mahdollisuuden, Käyttäjä voi kieltää kolmannen osapuolen palvelun käyttämästä seuraavaa evästeet tiettyjä mainosominaisuuksia varten vierailemalla Verkostomainonta-aloitteen opt-out-sivu.Käyttäjät voivat myös kieltäytyä tietyistä mainosominaisuuksista soveltuvien laiteasetusten, kuten matkapuhelinten mainosasetusten tai yleisten mainosasetusten kautta..AdMobAdMob on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama mainospalvelu riippuen siitä, mistä paikasta tätä sovellusta käytetään.
  Jos haluat ymmärtää, miten Google käyttää tietoja, tutustu seuraaviin tietoihin Googlen kumppanuuspolitiikka.kerätyt henkilötiedot: Käyttötiedot: Evästeet; yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA); Käyttötiedot: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö - Opt Out; Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Facebook Audience Network (Facebookin mainosohjelmisto): Jos haluat ymmärtää, miten Facebook käyttää tietoja, tutustu osoitteeseen Facebookin kumppanuuspolitiikka ja Yleisöverkkopolitiikka
 • Analytiikka: Omistajan on mahdollista seurata ja analysoida verkkoliikennettä tämän osion sisältämien palvelujen avulla, ja niitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen seuraamiseen. Google Analytics (Google Inc.)Google Analytics on Google Inc:n ("Google") tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja tämän Sovelluksen käytön seuraamiseen ja tutkimiseen, raporttien laatimiseen toiminnastaan ja niiden jakamiseen muiden Googlen palveluiden kanssa.
  Google voi käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkostonsa mainosten kontekstualisointiin ja personointiin. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö - Opt Out. Wordpress Stats (Automattic Inc.)Wordpress Stats on Automattic Inc:n tarjoama analytiikkapalvelu.Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö.Google Analytics for Firebase (Google Ireland Limited)Google Analytics for Firebase tai Firebase Analytics on Google Ireland Limitedin tarjoama analytiikkapalvelu.
  Jos haluat ymmärtää, miten Google käyttää tietoja, tutustu seuraaviin tietoihin Googlen kumppanuuspolitiikka. Firebase Analytics voi jakaa tietoja muiden Firebasen tarjoamien työkalujen kanssa, kuten Crash Reporting, Authentication, Remote Config tai Notifications. Käyttäjä voi tarkistaa tämän tietosuojakäytännön saadakseen yksityiskohtaisen selityksen muista omistajan käyttämistä työkaluista. Tämä sovellus käyttää mobiililaitteiden tunnisteita ja evästeitä muistuttavia tekniikoita Firebase Analytics -palvelun käyttämiseen. Käyttäjät voivat kieltäytyä tietyistä Firebase-ominaisuuksista soveltuvien laiteasetusten kautta, kuten matkapuhelinten laitemainonta-asetuksista, tai noudattamalla tämän tietosuojakäytännön muissa Firebaseen liittyvissä osissa annettuja ohjeita, jos ne ovat saatavilla. kerätyt henkilötiedot: Evästeet; ensimmäiset käynnistykset; sovelluksen sisäiset ostot; istuntojen lukumäärä; käyttöjärjestelmät; istunnon kesto; käyttötiedot.Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)Facebook Analytics for Apps on Facebook, Inc:n tarjoama analytiikkapalvelu.Kerätyt henkilötiedot: Käyttötiedot; erityyppiset tiedot palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Amplitude (Sonalight, Inc.)Amplitude on Sonalight, Inc:n tarjoama analytiikkapalvelu.
  Tämä palvelu on suunniteltu mobiilisovellusten analytiikkaan, ja se voi kerätä puhelimestasi erilaisia tietoja, joita korostetaan Amplituden tietosuojakäytännössä. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Suoraan kerätty analytiikka (tämä sovellus)Tämä sovellus käyttää sisäistä analytiikkajärjestelmää, johon ei liity kolmansia osapuolia. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.
 • Betatestaus: Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa käyttäjän pääsyn hallinnan tähän sovellukseen tai sen osiin tietyn ominaisuuden tai koko sovelluksen testaamiseksi.
  Palveluntarjoaja voi automaattisesti kerätä tietoja, jotka liittyvät käyttäjän tämän sovelluksen käyttöön liittyviin onnettomuuksiin ja tilastoihin, henkilökohtaisesti tunnistettavassa muodossa. Google Play Beta TestingGoogle Play Beta Testing on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama beta-testauspalvelu riippuen siitä, mistä paikasta tätä sovellusta käytetään. Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö.
 • Kaupallinen yhteys: Tämäntyyppinen palvelu sallii tämän sovelluksen näyttää kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden mainoksia. Mainokset voidaan näyttää joko mainoslinkkeinä tai bannereina, joissa käytetään erilaisia grafiikoita.
  Jäljempänä luetellut kolmannen osapuolen palvelut seuraavat sovelluksen kuvakkeen tai bannerin klikkauksia, ja ne jaetaan tämän sovelluksen kanssa.
  Lisätietoja kerättävistä tiedoista on kunkin palvelun tietosuojakäytännössä. Amazon Affiliation (Amazon)Amazon Affiliation on Amazon.com Inc:n tarjoama kaupallinen kumppanuuspalvelu. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö.
 • Yhteydenotto KäyttäjäänPostituslista tai uutiskirje (tämä sovellus)Rekisteröitymällä postituslistalle tai uutiskirjeeseen Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään niiden henkilöiden yhteystietoluetteloon, jotka voivat saada sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tätä sovellusta koskevia kaupallisia tai myynninedistämistarkoituksessa lähetettäviä tietoja. Sähköpostiosoitteesi saatetaan lisätä tähän luetteloon myös tämän Sovelluksen rekisteröinnin tai ostoksen tekemisen seurauksena.Kerättävät henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi.
 • Maksujen käsittely: Jollei toisin ilmoiteta, tämä sovellus käsittelee kaikki luottokortilla, pankkisiirrolla tai muulla tavoin suoritettavat maksut ulkoisten maksupalveluntarjoajien kautta. Yleisesti ottaen ja ellei toisin mainita, käyttäjiä pyydetään antamaan maksutietonsa ja henkilötietonsa suoraan tällaisille maksupalveluntarjoajille. Tämä Sovellus ei osallistu tällaisten tietojen keräämiseen ja käsittelyyn: sen sijaan se saa vain asianomaiselta maksupalveluntarjoajalta ilmoituksen siitä, onko maksu suoritettu onnistuneesti.
 • Google Play -kaupan kautta käsitellyt maksut: Tämä sovellus käyttää Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoamaa maksupalvelua, riippuen siitä, mistä paikasta sovellusta käytetään, ja sen avulla omistaja voi tarjota itse sovelluksen tai sovelluksen sisäisiä ostoja. Google käsittelee ostosten suorittamiseksi käsiteltävät henkilötiedot, kuten on kuvattu kohdassa Google Play -kaupan tietosuojakäytäntö.Kerätyt henkilötiedot: maksutiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.Maksut käsitellään Apple App Storen (Apple Inc.)Tämä sovellus käyttää Apple Inc:n tarjoamaa maksupalvelua, jonka avulla omistaja voi tarjota itse sovelluksen ostamista tai sovelluksen sisäisiä ostoja. Apple käsittelee ostojen suorittamiseksi käsiteltävät henkilötiedot, kuten on kuvattu osoitteessa App Storen tietosuojakäytäntö.Kerätyt henkilötiedot: maksutiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.Stripe (Stripe Inc)Stripe on Stripe Inc:n tarjoama maksupalvelu.Kerätyt henkilötiedot: erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Isännöinti ja taustajärjestelmän infrastruktuuri: Jotkin alla luetelluista palveluista, jos sellaisia on, saattavat toimia maantieteellisesti hajautettujen palvelimien kautta, jolloin on vaikea määrittää todellista sijaintia, jossa henkilötietoja tallennetaan.Firebase Realtime DatabaseFirebase Realtime Database on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama isännöinti- ja taustapalvelu, riippuen siitä, mistä paikasta tätä sovellusta käytetään.Kerätyt henkilötiedot: Käyttötiedot; erityyppiset tiedot palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Infrastruktuurin seurantaTämän palvelutyypin avulla sovellus voi valvoa komponenttiensa käyttöä ja käyttäytymistä, jotta sen suorituskykyä, toimintaa, ylläpitoa ja vianmääritystä voidaan parantaa.
  Se, mitä henkilötietoja käsitellään, riippuu näiden palveluiden ominaisuuksista ja toteutustavasta, ja niiden tehtävänä on suodattaa tämän Sovelluksen toimintoja.CrashlyticsCrashlytics on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama seurantapalvelu riippuen siitä, mistä paikasta tätä Sovellusta käytetään.Kerätyt henkilötiedot: Crash-tiedot; laitetiedot; universaalisti yksilöllinen tunniste (UUID).Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Vuorovaikutus tiedonkeruualustojen ja muiden kolmansien osapuolten kanssaTämän tyyppisen palvelun avulla Käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa tiedonkeruualustojen tai muiden palveluiden kanssa suoraan tämän Sovelluksen sivuilta tietojen tallentamista ja uudelleenkäyttöä varten.
  Jos jokin näistä palveluista on asennettu, se voi kerätä selaus- ja käyttötietoja sivuilla, joille se on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisikään palvelua aktiivisesti.Typeform widget (TYPEFORM S.L)Typeform widget on palvelu, jonka avulla voi olla vuorovaikutuksessa TYPEFORM S.L:n tarjoaman Typeform-tiedonkeruualustan kanssa.Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja, jotka on määritetty palvelun tietosuojakäytännössä.Käsittelypaikka: Espanja - Tietosuojakäytäntö.
 • Vuorovaikutus live-chat-alustojen kanssaTämän tyyppisen palvelun avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa kolmannen osapuolen live-chat-alustojen kanssa suoraan tämän sovelluksen sivuilta, jotta he voivat ottaa yhteyttä ja saada yhteydenottoja tämän sovelluksen tukipalvelusta.
  Jos jokin näistä palveluista on asennettu, se voi kerätä selaus- ja käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisi palvelua aktiivisesti. Lisäksi live-chat-keskustelut saatetaan tallentaa.Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)Zendesk Chat on palvelu, jonka avulla voi olla vuorovaikutuksessa Zendesk, Inc:n tarjoaman Zendesk live-chat-alustan kanssa.Kerätyt henkilötiedot: Palvelun käytön aikana välitetyt tiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Vuorovaikutus tuki- ja palautealustojen kanssaTämän tyyppisen palvelun avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa kolmannen osapuolen tuki- ja palautealustojen kanssa suoraan tämän sovelluksen sivuilta.
  Jos jokin näistä palveluista on asennettu, se voi kerätä selaus- ja käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisikään palvelua aktiivisesti.Zendesk Widget (Zendesk, Inc.)Zendesk Widget on palvelu, jonka avulla voi olla vuorovaikutuksessa Zendesk Inc:n tarjoaman Zendesk-tuki- ja palautealustan kanssa.Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; syntymäaika; käyttötiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminenTämän tyyppinen palvelu mahdollistaa sähköposti- ja puhelinkontaktien tai muiden yhteystietojen tietokannan hallinnan yhteydenpitoa varten käyttäjän kanssa.
  Nämä palvelut voivat myös kerätä tietoja päivämäärästä ja kellonajasta, jolloin Käyttäjä katsoi viestin, sekä siitä, milloin Käyttäjä oli vuorovaikutuksessa viestin kanssa, esimerkiksi klikkaamalla viestissä olevia linkkejä.Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)Mailchimp on The Rocket Science Group, LLC:n tarjoama sähköpostiosoitteiden hallinta- ja viestien lähetyspalvelu.Kerätyt henkilötiedot: maa; sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Firebase Cloud Messaging ja In-App Messaging: tai Google Ireland Limitedin tarjoama viestien lähetyspalvelu, riippuen siitä, mistä paikasta tätä sovellusta käytetään. Firebase Cloud Messaging ja In-App Messaging mahdollistavat sen, että omistaja voi lähettää viestejä ja ilmoituksia käyttäjille eri alustoilla, kuten Androidissa, iOS:ssä ja verkossa. Viestejä voidaan lähettää yksittäisille laitteille, laiteryhmille tai tietyille aiheille tai käyttäjäsegmenteille. Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Customer.io (Peaberry Software Inc.): Customer.io on Peaberry Software Inc:n tarjoama sähköpostiosoitteiden hallinta- ja viestien lähetyspalvelu. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; sähköpostiosoite; käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö.
 • Tiedonkeruun ja verkkokyselyjen hallinnointi: Tämäntyyppinen palvelu mahdollistaa sen, että sovellus voi hallita verkkolomakkeiden ja -kyselyjen luomista, käyttöönottoa, hallinnointia, jakelua ja analysointia, jotta voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää uudelleen tietoja kaikilta vastanneilta käyttäjiltä.
  Kerätyt henkilötiedot riippuvat niistä tiedoista, joita Käyttäjät ovat kysyneet ja antaneet vastaavassa verkkolomakkeessa.Nämä palvelut voidaan integroida monenlaisiin kolmannen osapuolen palveluihin, jotta Omistaja voi toteuttaa jatkotoimia käsitellyillä tiedoilla - esim. yhteyksien hallinta, viestien lähettäminen, analytiikka, mainonta ja maksujen käsittely. Typeform (TYPEFORM S.L)Typeform on TYPEFORM S.L:n tarjoama lomakkeiden rakennus- ja tiedonkeruualusta.Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti. Käsittelypaikka: Espanja - Tietosuojakäytäntö.
 • MemberPress.com (omistaa Caseproof LLC) Tietosuojakäytäntö
 • Tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinnointi: Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa sen, että sovellus voi hallita sähköpostitse tai muulla tavoin, kuten yhteydenottolomakkeella, vastaanotettuja tuki- ja yhteydenottopyyntöjä.
  Käsiteltävät henkilötiedot riippuvat Käyttäjän viesteissä antamista tiedoista ja viestintävälineestä (esim. sähköpostiosoite).Zendesk (Zendesk, Inc.)Zendesk on Zendesk Inc:n tarjoama tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallintapalvelu. Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla. Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Alustapalvelut ja hosting: Näiden palvelujen tarkoituksena on isännöidä ja käyttää tämän sovelluksen keskeisiä komponentteja, mikä mahdollistaa tämän sovelluksen tarjoamisen yhtenäiseltä alustalta. Tällaiset alustat tarjoavat omistajalle monenlaisia työkaluja - esim. analytiikka, käyttäjien rekisteröinti, kommentointi, tietokannan hallinta, sähköinen kaupankäynti, maksujen käsittely - jotka edellyttävät henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä.
  Jotkin näistä palveluista toimivat maantieteellisesti hajautettujen palvelimien kautta, minkä vuoksi on vaikea määrittää todellista sijaintia, jossa henkilötietoja tallennetaan.WordPress.com (Automattic Inc.)WordPress.com on Automattic Inc:n tarjoama alusta, jonka avulla omistaja voi rakentaa, käyttää ja isännöidä tätä sovellusta.Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö.Apple App Store (Apple Inc.)Tämä sovellus on jaettu Applen App Storessa, joka on Apple Inc:n tarjoama mobiilisovellusten jakelualusta. Koska sovellusta jaetaan tämän App Storen kautta, Apple kerää perusanalytiikkaa ja tarjoaa raportointiominaisuuksia, joiden avulla omistaja voi tarkastella käyttöanalyysitietoja ja mitata tämän Sovelluksen suorituskykyä. Suuri osa näistä tiedoista käsitellään opt-in-periaatteella. Käyttäjät voivat kieltäytyä tästä analytiikkaominaisuudesta suoraan laitteen asetusten kautta. Lisätietoja analyysiasetusten hallinnasta on osoitteessa tämä sivu.kerätyt henkilötiedot: Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.Google Play Store (Google Ireland Limited)Tämä sovellus on jaettu Google Play Storessa, joka on Google Ireland Limitedin tarjoama mobiilisovellusten jakelualusta. Koska sovellusta levitetään tämän sovelluskaupan kautta, Google kerää käyttö- ja diagnostiikkatietoja ja jakaa koottuja tietoja omistajan kanssa. Suurinta osaa näistä tiedoista käsitellään opt-in-periaatteella. Käyttäjät voivat kieltäytyä tästä analytiikkaominaisuudesta suoraan laitteen asetusten kautta. Lisätietoja analyysiasetusten hallinnasta on osoitteessa tämä sivu.kerätyt henkilötiedot: Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.Amazon Appstore (Amazon) (Amazon)
 • Tätä sovellusta jaetaan Amazon Appstoressa, joka on Amazonin tarjoama mobiilisovellusten jakelualusta. Koska sovellusta levitetään tämän sovelluskaupan kautta, Amazon voi kerätä tämän Sovelluksen kautta peruskäyttöanalyysejä ja jakaa koottuja tietoja Omistajan kanssa.Kerätyt henkilötiedot: Käyttötiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Rekisteröinti ja todennus Rekisteröitymällä tai todentamalla käyttäjät antavat sovelluksen tunnistaa heidät ja antaa heille pääsyn erityispalveluihin.
  Kolmannet osapuolet voivat tarjota rekisteröinti- ja todennuspalveluja jäljempänä kuvatuista seikoista riippuen. Tällöin tämä sovellus voi käyttää joitakin näiden kolmansien osapuolten palveluiden tallentamia tietoja rekisteröinti- tai tunnistamistarkoituksiin.Firebase Authentication (Google Ireland Limited)Firebase Authentication on Google Ireland Limitedin tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu. Rekisteröinti- ja todennusprosessin yksinkertaistamiseksi Firebase Authentication voi käyttää kolmannen osapuolen identiteettipalveluntarjoajia ja tallentaa tiedot alustalleen.Kerätyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; salasana; puhelinnumero; profiilikuva.Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Sosiaaliset ominaisuudetFirebase Dynamic Links (Google Ireland Limited)Firebase Dynamic Links on Google Ireland Limitedin tarjoama sosiaalinen ominaisuus. Dynaamisia linkkejä seurataan Firebase- tai Google Analytics for Firebase -palvelussa, joka ilmoittaa omistajalle yksityiskohtaiset tiedot käyttäjän matkasta tähän sovellukseen ja sen sisällä.Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja palvelun tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla. Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osapuoli. Firebase Invites (Google Ireland Limited)Firebase Invites on Google Ireland Limitedin tarjoama sosiaalinen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa tätä Sovellusta. Jakaminen voi sisältää suosittelukoodeja tai tämän Sovelluksen sisältöä, ja se voidaan tehdä sähköpostitse tai tekstiviestillä. Jakamista seurataan Google Analytics for Firebase -ohjelmalla, joka ilmoittaa omistajalle, että käyttäjä on avannut tai asentanut tämän sovelluksen kutsun kautta. Kerätyt henkilötiedot: Erilaisia tietoja, jotka on määritelty palvelun tietosuojakäytännössä.Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.
 • Tagien hallinta Tämän tyyppinen palvelu auttaa omistajaa hallinnoimaan keskitetysti sovelluksessa tarvittavia tunnisteita tai skriptejä.
  Tämä johtaa siihen, että Käyttäjien tiedot kulkevat näiden palveluiden kautta, mikä voi johtaa näiden tietojen säilyttämiseen.Segment (Segment Inc.)Segment on Segment.io, Inc:n tarjoama tagien hallintapalvelu.Kerätyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.Google Tag ManagerGoogle Tag Manager on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama tunnisteiden hallintapalvelu riippuen siitä, mistä paikasta tätä sovellusta käytetään.Kerätyt henkilötiedot: Henkilökohtaiset tiedot kerätään: Evästeet; Käyttötiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -osallistuja.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat omistajan käsittelemiä tietoja.

Käyttäjät, joilla on oikeus laajempiin tietosuojanormeihin, voivat käyttää mitä tahansa jäljempänä kuvatuista oikeuksista. Kaikissa muissa tapauksissa käyttäjät voivat tiedustella omistajalta, mitkä oikeudet heitä koskevat.

Käyttäjillä on erityisesti seuraavat oikeudet:

 • peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus peruuttaa suostumus, jos he ovat aiemmin antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
 • Vastustaa tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella. Lisätietoja on jäljempänä olevassa erityisessä osiossa.
 • Pääsy heidän tietoihinsa. Käyttäjillä on oikeus saada tietää, käsitteleekö omistaja tietoja, saada tietoja tietyistä käsittelyyn liittyvistä seikoista ja saada kopio käsiteltävistä tiedoista.
 • Tarkista ja pyydä oikaisua. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista.
 • rajoittaa tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tällöin omistaja ei käsittele heidän tietojaan muuhun tarkoitukseen kuin niiden tallentamiseen.
 • saada henkilötietonsa poistetuksi tai muulla tavoin poistetuksi. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus pyytää omistajalta tietojensa poistamista.
 • vastaanottaa tietonsa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle esteettä. Tätä määräystä sovelletaan edellyttäen, että tietoja käsitellään automatisoidusti ja että käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, johon käyttäjä kuuluu, tai sopimusta edeltäviin velvoitteisiin.
 • Tee valitus. Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Yksityiskohtaiset tiedot oikeudesta vastustaa käsittelyä

Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, omistajalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai omistajan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityisen tilanteeseensa liittyvän perusteen, joka oikeuttaa vastustamisen.

Käyttäjien on kuitenkin tiedettävä, että jos heidän henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat milloin tahansa vastustaa käsittelyä ilman perusteluja. Saadakseen tietää, käsitteleekö Omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat tutustua tämän asiakirjan asiaankuuluviin osiin.

Miten näitä oikeuksia käytetään

Käyttäjän oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt ovat maksuttomia, ja omistaja vastaa niihin mahdollisimman pian ja aina kuukauden kuluessa.

Laajempien suojelustandardien sovellettavuus

Vaikka useimmat tämän asiakirjan määräykset koskevat kaikkia Käyttäjiä, joitakin määräyksiä sovelletaan nimenomaisesti vain, jos Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan laajempia tietosuojastandardeja.

Tällaisia laajempia suojavaatimuksia sovelletaan, kun käsittely:

 • suorittaa EU:n alueella sijaitseva omistaja;
 • koskee EU:n alueella olevien käyttäjien henkilötietoja ja liittyy maksullisten tai maksamattomien tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen kyseisille käyttäjille;
 • koskee EU:n alueella olevien käyttäjien henkilötietoja ja antaa omistajalle mahdollisuuden valvoa näiden käyttäjien käyttäytymistä EU:n alueella.

Tämä sovellus käyttää evästeitä. Lisätietoja ja yksityiskohtaisen evästeilmoituksen saa Käyttäjä osoitteesta Evästekäytäntö.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeudelliset toimet

Omistaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja oikeudellisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin, jotka johtuvat tämän Sovelluksen tai siihen liittyvien Palveluiden epäasianmukaisesta käytöstä.
Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen siitä, että omistaja voi joutua paljastamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus voi pyynnöstä antaa käyttäjälle lisä- ja asiayhteystietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tämä sovellus ja kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutuksen tämän sovelluksen kanssa (järjestelmälokit), ja käyttää muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot, jotka eivät sisälly tähän politiikkaan

Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä voi pyytää omistajalta milloin tahansa. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

Miten "Do Not Track" -pyyntöjä käsitellään?

Tämä sovellus ei tue "Do Not Track" -pyyntöjä.
Jos haluat selvittää, kunnioittavatko sen käyttämät kolmannen osapuolen palvelut "Do Not Track" -pyyntöjä, lue niiden tietosuojakäytännöt.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Omistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti tässä sovelluksessa ja/tai - siinä määrin kuin se on teknisesti ja oikeudellisesti mahdollista - lähettämällä käyttäjille ilmoituksen omistajan käytettävissä olevien yhteystietojen kautta. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein ja viitata sivun alareunassa olevaan viimeisimmän muutoksen päivämäärään.

Jos muutokset vaikuttavat käyttäjän suostumuksen perusteella suoritettaviin käsittelytoimiin, omistaja kerää tarvittaessa uuden suostumuksen käyttäjältä.

Henkilötiedot (tai tiedot)

Kaikki tiedot, jotka suoraan, välillisesti tai yhdessä muiden tietojen kanssa - mukaan lukien henkilötunnus - mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistettavuuden.

Käyttötiedot

Tämän Sovelluksen (tai tässä Sovelluksessa käytettyjen kolmannen osapuolen palvelujen) kautta automaattisesti kerätyt tiedot, joihin voi sisältyä: tätä Sovellusta käyttävien Käyttäjien käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohta, menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilaa osoittava numerokoodi (onnistunut tulos, virhe jne.).), alkuperämaa, käyttäjän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, eri aikatiedot vierailua kohden (esim, kulunut aika kullakin sivulla sovelluksen sisällä) ja yksityiskohtaiset tiedot sovelluksen sisällä kulkeneesta polusta, erityisesti vierailtujen sivujen järjestyksestä, sekä muut laitteen käyttöjärjestelmää ja/tai käyttäjän tietoteknistä ympäristöä koskevat parametrit.

Käyttäjä

Tätä sovellusta käyttävä henkilö, joka, ellei toisin mainita, vastaa rekisteröityä.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, jota henkilötiedot koskevat.

Tietojen käsittelijä (tai rekisterinpitäjä)

Luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien tämän sovelluksen toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimet. Rekisterinpitäjä on tämän sovelluksen omistaja, ellei toisin mainita.

Tämä hakemus

Keinot, joilla Käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Sovelluksen tarjoama palvelu, joka on kuvattu sovelluksen ehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivustolla/sovelluksessa.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tässä asiakirjassa olevat viittaukset Euroopan unioniin sisältävät kaikki Euroopan unionin nykyiset jäsenvaltiot ja Euroopan talousalueen.

Evästeet

Käyttäjän laitteeseen tallennetut pienet tietokokonaisuudet.


Oikeudelliset tiedot

Tämä tietosuojaseloste on laadittu useiden eri lainsäädäntöjen säännösten perusteella, mukaan lukien Art. Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 13/14 artikla.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan tätä Sovellusta, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

Kalifornian tietosuojaoikeudet

Suhtaudumme vakavasti Kalifornian kuluttajansuojalain ("CCPA") ja Kalifornian siviililain (Civil Code) tietosuojasäännöksiin ja kunnioitamme niistä johtuvia Kalifornian asukkaiden oikeuksia, kuten seuraavissa kappaleissa todetaan. Emme syrji sinua CCPA:n mukaisten oikeuksien käyttämisen vuoksi. Emme kieltäydy käyttämästä tavaroitamme tai palveluitamme, veloita sinulta eri hintoja tai maksuja tai tarjoa sinulle huonompilaatuisia tavaroita tai palveluja, jos käytät CCPA:n mukaisia oikeuksiasi.

Näytä valoa / Opt-out

Kalifornian asukkailla on oikeus pyytää kerran kalenterivuodessa tietoja henkilötiedoistaan, joita olemme jakaneet kolmansien osapuolten kanssa, ja saada nämä tiedot poistetuksi. Lisäksi Kalifornian asukkailla on oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen kolmansille osapuolille ("opt-out"). Tiedonsaanti- ja/tai poisto- ja/tai opt-out-oikeuden käyttämiseksi riittää epävirallinen sähköpostiviesti meille (support@getstoryshots.com) sekä todiste henkilöllisyydestä ja asuinpaikasta. Vastaamme todennettuihin pyyntöihin 30 päivän kuluessa. Kaliforniassa asuvilla on myös oikeus kieltäytyä henkilötietojensa myynnistä. Emme tarjoa tätä mahdollisuutta, koska emme yleensä myy henkilötietoja.

Kalifornian asukkaiden tietojenkäsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käsittelemme Kaliforniassa asuvien henkilötietoja vain tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tarkoituksia varten, erityisesti voidaksemme tarjota palveluitamme ja verkkosivustojamme teknisesti moitteettomasti, analysoidaksemme käyttäjien käyttäytymistä tarjontamme optimoimiseksi ja markkinointimme optimoimiseksi. Emme myy Kalifornian asukkaiden henkilötietoja, vaan välitämme niitä vain edellä ja tietosuojaselosteessa mainittujen liiketoimintatarkoitustemme toteuttamiseksi.

Kalifornian asukkaiden henkilötietoryhmät

Keräämme ja käsittelemme Kalifornian asukkaiden henkilötietoja, jotka annetaan meille suoraan tai vuorovaikutuksessa palveluidemme ja verkkosivustojemme kanssa, seuraavista kategorioista: (i) henkilötiedot (esim. nimi), (ii) tunnistetiedot (esim. nimi, sähköpostiosoite), (iii) tiedot Internetissä tai verkoissa tapahtuvasta toiminnasta (esim. parametrit, jotka on määritelty osiossa "Sosiaaliset lisäosat"). Kolmansien osapuolten luokat, joille voimme jakaa Kaliforniassa asuvien henkilötietoja, ovat: (i) markkinointiverkostot, (ii) analyysi- ja hosting-palvelujen tarjoajat, (iii) maksupalvelujen tarjoajat ja (iv) sosiaaliset verkostot. Meillä ei ole tietoa alle 16-vuotiaiden alaikäisten henkilötietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille.

Viimeisin päivitys: 7. kesäkuuta 2021