Deze Applicatie verzamelt een aantal Persoonsgegevens van haar Gebruikers.

Voor gebruikers kunnen verschillende beschermingsnormen gelden en voor sommigen kunnen dus ruimere normen van toepassing zijn. Om meer te weten te komen over de beschermingscriteria, kunnen Gebruikers de sectie toepasselijkheid raadplegen.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Parsida AB, Kindstugatan 3, 111 31, Stockholm, Zweden.

E-mailadres eigenaar: hello@getstoryshots.com

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of via derden verzamelt, bevinden zich: Cookies; Gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; achternaam; land; telefoonnummer; wachtwoord; profielfoto; aantal sessies; sessieduur; In-app aankopen; eerste lanceringen; besturingssystemen; unieke apparaatidentificatoren voor reclame (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); betalingsgegevens; Gegevens die tijdens het gebruik van de dienst worden gecommuniceerd; geboortedatum; Universally unique identifier (UUID); Crash-informatie; apparaatinformatie.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze Gegevens het voor deze Applicatie onmogelijk maken haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies - of van andere trackinginstrumenten - door deze Applicatie of door de eigenaars van door deze Applicatie gebruikte diensten van derden dient het doel de door de Gebruiker gewenste Dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modaliteiten die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postdragers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken indien een van de volgende zaken van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen mag de Eigenaar Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking ("opt-out"), zonder zich te hoeven beroepen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;
 • verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking houdt verband met een taak van algemeen belang of met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen de gegevens worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers de sectie met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Indien ruimere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook het recht kennis te nemen van de rechtsgrondslag voor de doorgifte van Gegevens aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie die valt onder het internationaal publiekrecht of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en van de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie inwinnen door de relevante secties van dit document te raadplegen of inlichtingen inwinnen bij de Eigenaar via de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissing, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van de verwerking

De gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, alsmede voor de volgende doeleinden: Analytics, Contact opnemen met de Gebruiker, Contacten beheren en berichten versturen, Tag Management, Sociale functies, Platformdiensten en hosting, Registratie en authenticatie, Gegevensverzameling en online enquêtes beheren, Interactie met platforms voor gegevensverzameling en andere derden, Adverteren, Hosting en back-end infrastructuur, Afhandeling van betalingen, Beta Testing, Support en contactverzoeken beheren, Interactie met live chat platforms, Interactie met support en feedback platforms, Commerciële affiliatie en Infrastructuur monitoring.

Gebruikers kunnen verdere gedetailleerde informatie over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, vinden in de respectieve delen van dit document.

KUNSTWERK

Artwork en boek cover ingesloten op StoryShots apps en website zijn van Amazon.com, die het eigendom is van de eigenaar en uitgever en niet verbonden met of onderschreven door StoryShots.

AFFILIATE COMMISSIES

Parsida AB is een Amazon Associates affiliate die affiliate link(s) biedt in de berichten op getstoryshots.com en in de apps. Een affiliate link betekent dat Parsida AB advertentie- of verwijzingskosten kan verdienen als u een aankoop doet via onze links. Ga ervan uit dat alle links op de site en in de app affiliate links zijn.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Reclame: Met dit type dienst kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden, weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, eventueel gebaseerd op de interesses van de Gebruiker.
  Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder.
  Sommige van de hieronder vermelde diensten kunnen cookies gebruiken om Gebruikers te identificeren of zij kunnen de behavioral retargeting techniek gebruiken, d.w.z. het tonen van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, met inbegrip van advertenties die buiten deze Applicatie zijn gedetecteerd. Voor meer informatie raadpleegt u het privacybeleid van de desbetreffende diensten.Naast de opt-out die door een van de onderstaande diensten wordt geboden, kan de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik door een derde dienst van cookies voor bepaalde reclamefuncties door een bezoek te brengen aan de Network Advertising Initiative opt-out pagina.Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatreclame-instellingen voor mobiele telefoons of de advertentie-instellingen in het algemeen..AdMobAdMob is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt geopend.
  Om het gebruik van gegevens door Google te begrijpen, raadpleegt u Google's partnerbeleidVerzamelde persoonsgegevens: Cookies; unieke apparaatidentificatoren voor reclame (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA); Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid - Opt OutIerland - Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Facebook Audience Network (Facebook ad sdk): Om het gebruik van gegevens door Facebook te begrijpen, raadpleegt u Het partnerbeleid van Facebook en Beleid inzake het publieksnetwerk
 • Analytics: De diensten in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te controleren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden. Google Analytics (Google Inc.)Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid - Opt Out. Privacy Shield deelnemer.Wordpress Stats (Automattic Inc.)Wordpress Stats is een analysedienst geleverd door Automattic Inc.Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. PrivacybeleidGoogle Analytics for Firebase (Google Ireland Limited)Google Analytics for Firebase of Firebase Analytics is een analysedienst van Google Ireland Limited.
  Om het gebruik van gegevens door Google te begrijpen, raadpleegt u Google's partnerbeleid. Firebase Analytics kan Gegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crash Reporting, Authenticatie, Remote Config of Notificaties. De Gebruiker kan dit privacybeleid raadplegen voor een gedetailleerde uitleg over de andere tools die door de Eigenaar worden gebruikt. Deze Applicatie gebruikt identifiers voor mobiele apparaten en technologieën vergelijkbaar met cookies om de Firebase Analytics service uit te voeren. Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Firebase functies via toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele telefoons of door de instructies te volgen in andere Firebase gerelateerde secties van dit privacybeleid, indien beschikbaar.Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; eerste lanceringen; In-app aankopen; aantal sessies; besturingssystemen; sessieduur; Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Ierland -. Privacybeleid. Deelnemer Privacy Shield.Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)Facebook Analytics for Apps is een analysedienst van Facebook, Inc.Verzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.Amplitude (Sonalight, Inc.)Amplitude is een analysedienst van Sonalight, Inc.
  Deze dienst is ontworpen voor het analyseren van mobiele apps en kan verschillende gegevens over uw telefoon verzamelen, die in het privacybeleid van Amplitude worden belicht. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Rechtstreeks verzamelde Analytics (deze Applicatie)Deze Applicatie maakt gebruik van een intern analysesysteem waarbij geen derden betrokken zijn. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.
 • Bètatesten: Dit type dienst maakt het mogelijk de toegang van Gebruikers tot deze Applicatie, of delen daarvan, te beheren met het doel een bepaalde functie of de gehele Applicatie te testen.
  De dienstverlener kan automatisch gegevens verzamelen over crashes en statistieken met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker in een persoonlijk identificeerbare vorm. Google Play Beta TestingGoogle Play Beta Testing is een bètatestdienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt benaderd. Verzamelde persoonsgegevens: diverse soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. PrivacybeleidIerland - Privacybeleid.
 • Commerciële affiliatie: Dit type dienst staat deze Applicatie toe advertenties weer te geven voor producten of diensten van derden. Advertenties kunnen worden weergegeven als reclamelinks of als banners met verschillende soorten afbeeldingen.
  Klikken op het pictogram of de banner die op de Applicatie zijn geplaatst, worden bijgehouden door de hieronder vermelde diensten van derden en worden gedeeld met deze Applicatie.
  Voor details over welke gegevens worden verzameld, zie het privacybeleid van elke dienst. Amazon Affiliation (Amazon)Amazon Affiliation is een commerciële affiliatiedienst van Amazon.com Inc. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.
 • Contact opnemen met de GebruikerMailinglijst of nieuwsbrief (deze Applicatie)Door inschrijving op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard betreffende deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van inschrijving op deze Applicatie of na het doen van een aankoop.Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam; achternaam.
 • Verwerking van betalingen: Tenzij anders aangegeven, verwerkt deze Applicatie betalingen per creditcard, bankoverschrijving of anderszins via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen en tenzij anders vermeld, worden Gebruikers verzocht hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan dergelijke betalingsdienstaanbieders te verstrekken. Deze Applicatie is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: in plaats daarvan ontvangt zij slechts een melding van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder of de betaling met succes is voltooid.
 • Betalingen verwerkt via de Google Play store: deze Applicatie maakt gebruik van een betalingsdienst geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt benaderd, waarmee de Eigenaar de aankoop van de app zelf of in-app aankopen kan aanbieden. De Persoonsgegevens die worden verwerkt om de aankopen te voltooien worden verwerkt door Google, zoals beschreven in de privacybeleid voor de Google Play-winkelVerzamelde persoonsgegevens: betalingsgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. PrivacybeleidIerland - Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.Betalingen verwerkt via de Apple App Store (Apple Inc.)Deze Applicatie maakt gebruik van een door Apple Inc. geleverde betaaldienst waarmee de Eigenaar de aankoop van de app zelf of in-app aankopen kan aanbieden. Persoonsgegevens die worden verwerkt om de aankopen te voltooien worden verwerkt door Apple, zoals beschreven in de privacybeleid voor de App StoreVerzamelde persoonsgegevens: betalingsgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.Stripe (Stripe Inc)Stripe is een betaaldienst van Stripe Inc.Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Hosting en backend infrastructuur: Dit type dienst heeft als doel het hosten van Gegevens en bestanden die het mogelijk maken deze Applicatie uit te voeren en te verspreiden, alsmede het bieden van een kant-en-klare infrastructuur om specifieke functies of onderdelen van deze Applicatie uit te voeren.Sommige diensten onder de hieronder genoemde, indien aanwezig, kunnen werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen.Firebase Realtime DatabaseFirebase Realtime Database is een hosting- en backenddienst die wordt geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt benaderd.Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; diverse soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. PrivacybeleidIerland - Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • InfrastructuurbewakingDit type dienst stelt deze Applicatie in staat het gebruik en het gedrag van haar componenten te bewaken, zodat de prestaties, de werking, het onderhoud en het oplossen van problemen kunnen worden verbeterd.
  Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de wijze van uitvoering van deze diensten, die als functie hebben de activiteiten van deze Applicatie te filteren.CrashlyticsCrashlytics is een bewakingsdienst die wordt geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt benaderd.Verzamelde Persoonsgegevens: Crashinformatie; apparaatinformatie; Universally unique identifier (UUID).Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. PrivacybeleidIerland - Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derdenDit type dienst stelt Gebruikers in staat om rechtstreeks vanaf de pagina's van deze Applicatie te interageren met gegevensverzamelingsplatforms of andere diensten met het oog op het opslaan en hergebruiken van gegevens.
  Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan het browsing- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar het is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.Typeform-widget (TYPEFORM S.L)De Typeform-widget is een dienst voor interactie met het Typeform-gegevensverzamelingsplatform dat wordt aangeboden door TYPEFORM S.L.Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.Plaats van verwerking: Spanje -. Privacybeleid.
 • Interactie met live chat platformsDit type dienst stelt Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina's van deze Applicatie te communiceren met live chat platforms van derden, om contact op te nemen en gecontacteerd te worden door de ondersteuningsdienst van deze Applicatie.
  Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan het browser- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar het is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden gelogd.Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)Zendesk Chat is een dienst voor interactie met het live chatplatform van Zendesk, geleverd door Zendesk, Inc.Verzamelde persoonsgegevens: Gegevens die worden meegedeeld tijdens het gebruik van de dienst.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Interactie met ondersteunings- en feedbackplatformsDit type dienst stelt Gebruikers in staat rechtstreeks vanaf de pagina's van deze Applicatie te communiceren met ondersteunings- en feedbackplatforms van derden.
  Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan het browsing- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar het is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.Zendesk Widget (Zendesk, Inc.)De Zendesk Widget is een dienst voor interactie met het Zendesk-ondersteunings- en feedbackplatform dat wordt geleverd door Zendesk Inc.Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; geboortedatum; Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Beheer van contacten en verzending van berichtenDit type dienst maakt het mogelijk een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren.
  Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de Gebruiker werd bekeken, alsook wanneer de Gebruiker interactie had met het bericht, zoals door te klikken op links in het bericht.Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)Mailchimp is een dienst voor het beheer van e-mailadressen en het verzenden van berichten, aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.Verzamelde persoonsgegevens: land; e-mailadres; voornaam; achternaam.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Firebase Cloud Messaging en In-App Messaging: Firebase Cloud Messaging en In-App Messaging is een dienst voor het verzenden van berichten die wordt geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt benaderd. Met Firebase Cloud Messaging en In-App Messaging kan de Eigenaar berichten en meldingen sturen naar Gebruikers op platforms als Android, iOS en het web. Berichten kunnen worden verzonden naar afzonderlijke apparaten, groepen apparaten, of specifieke onderwerpen of Gebruikerssegmenten. Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. PrivacybeleidIerland - Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Customer.io (Peaberry Software Inc.): Customer.io is een dienst voor het beheer van e-mailadressen en het verzenden van berichten, geleverd door Peaberry Software Inc. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; e-mailadres; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid.
 • Beheer van gegevensverzameling en online enquêtes: Met dit type dienst kan deze Applicatie de creatie, inzet, administratie, distributie en analyse van online formulieren en enquêtes beheren om Gegevens van alle responderende Gebruikers te verzamelen, op te slaan en te hergebruiken.
  De verzamelde Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de informatie die door de Gebruikers wordt gevraagd en verstrekt in het desbetreffende online formulier.Deze diensten kunnen worden geïntegreerd met een breed scala aan diensten van derden om de Eigenaar in staat te stellen vervolgstappen te ondernemen met de verwerkte Gegevens - bijvoorbeeld het beheren van contacten, het versturen van berichten, analytics, reclame en betalingsverwerking. Typeform (TYPEFORM S.L)Typeform is een formulierenbouwer en gegevensverzamelingsplatform dat wordt aangeboden door TYPEFORM S.L.Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Spanje -. Privacybeleid.
 • MemberPress.com (eigendom van Caseproof LLC) Privacybeleid
 • Beheer van support- en contactverzoeken: Met dit type dienst kan deze Applicatie ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of via andere middelen, zoals het contactformulier, worden ontvangen.
  De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door de Gebruiker in de berichten verstrekte informatie en het voor de communicatie gebruikte middel (bijv. e-mailadres).Zendesk (Zendesk, Inc.)Zendesk is een door Zendesk Inc. aangeboden dienst voor het beheer van support- en contactverzoeken. Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Platformdiensten en hosting: Deze diensten hebben tot doel belangrijke onderdelen van deze Applicatie te hosten en uit te voeren, waardoor deze Applicatie vanuit een uniform platform kan worden aangeboden. Dergelijke platforms bieden de Eigenaar een breed scala aan instrumenten - bijvoorbeeld analyse, gebruikersregistratie, commentaar, databasebeheer, e-commerce, betalingsverwerking - die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens impliceren.
  Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen.WordPress.com (Automattic Inc.)WordPress.com is een platform dat wordt geleverd door Automattic Inc. waarmee de Eigenaar deze Applicatie kan bouwen, uitvoeren en hosten.Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid.Apple App Store (Apple Inc.)Deze Applicatie wordt gedistribueerd via de App Store van Apple, een platform voor de distributie van mobiele apps, aangeboden door Apple Inc. Als gevolg van de distributie via deze App Store verzamelt Apple basisanalyses en biedt het rapportagefuncties waarmee de Eigenaar gebruiksanalyses kan bekijken en de prestaties van deze Applicatie kan meten. Veel van deze informatie wordt verwerkt op een opt-in basis. Gebruikers kunnen zich via hun apparaatinstellingen direct afmelden voor deze analysefunctie. Meer informatie over het beheren van analyse-instellingen is te vinden op deze paginaVerzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.Google Play Store (Google Ireland Limited)Deze Applicatie wordt gedistribueerd via de Google Play Store, een platform voor de distributie van mobiele apps, geleverd door Google Ireland Limited. Als gevolg van de distributie via deze app store verzamelt Google gebruiks- en diagnosegegevens en deelt geaggregeerde informatie met de Eigenaar. Veel van deze informatie wordt verwerkt op een opt-in basis. Gebruikers kunnen zich afmelden voor deze analysefunctie via de instellingen van hun apparaat. Meer informatie over het beheren van analyse-instellingen is te vinden op deze paginaVerzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Ierland -. Privacybeleid. Deelnemer privacyschild.Amazon Appstore (Amazon)
 • Deze Applicatie wordt gedistribueerd via de Amazon Appstore, een platform voor de distributie van mobiele apps, geleverd door Amazon. Op grond van de distributie via deze appstore kan Amazon basisgebruiksanalyses verzamelen via deze Applicatie en geaggregeerde informatie delen met de Eigenaar.Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Registratie en authenticatie Door registratie of authenticatie kunnen Gebruikers deze Applicatie identificeren en hen toegang geven tot specifieke diensten.
  Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten aanbieden. In dat geval heeft deze Applicatie toegang tot bepaalde Gegevens die door deze diensten van derden zijn opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden.Firebase Authentication (Google Ireland Limited)Firebase Authentication is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Om het registratie- en authenticatieproces te vereenvoudigen, kan Firebase Authentication gebruikmaken van identiteitsproviders van derden en de informatie op haar platform opslaan.Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam; achternaam; wachtwoord; telefoonnummer; profielfoto.Plaats van verwerking: Ierland -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Sociale functiesFirebase Dynamic Links (Google Ireland Limited)Firebase Dynamic Links is een sociale functie geleverd door Google Ireland Limited. Dynamische Links worden gevolgd binnen Firebase of Google Analytics voor Firebase, die de Eigenaar informeert over de details van de reis van de Gebruiker naar en binnen deze Applicatie.Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield. Firebase Invites (Google Ireland Limited)Firebase Invites is een sociale functie aangeboden door Google Ireland Limited waarmee Gebruikers deze Applicatie kunnen delen. Het delen kan verwijzingscodes of inhoud van deze Applicatie bevatten en kan plaatsvinden via e-mail of SMS. Het delen wordt bijgehouden met Google Analytics for Firebase, dat de Eigenaar informeert dat de Gebruiker deze Applicatie heeft geopend of geïnstalleerd via een uitnodiging. Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.Plaats van verwerking: Ierland -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.
 • Tag Management Dit type dienst helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn voor deze Applicatie op een gecentraliseerde manier te beheren.
  Dit leidt ertoe dat de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten stromen, wat mogelijk resulteert in het bewaren van deze Gegevens.Segment (Segment Inc.)Segment is een tag management dienst die wordt geleverd door Segment.io, Inc.Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.Google Tag ManagerGoogle Tag Manager is een tag management service geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Applicatie wordt benaderd.Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. PrivacybeleidIerland - Privacybeleid. Privacy Shield deelnemer.

De rechten van de gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun door de Eigenaar verwerkte gegevens.

Gebruikers die recht hebben op ruimere beschermingsnormen kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen de Gebruikers bij de Eigenaar informeren welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • hun toestemming te allen tijde intrekken. Gebruikers hebben het recht hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens indien de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Verdere details worden verstrekt in de specifieke sectie hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht te vernemen of gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Controleren en corrigeren. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • de verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • hun Persoonsgegevens laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om hun gegevens bij de Eigenaar te laten wissen.
 • Hun gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere controleur. De gebruiker heeft het recht zijn gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, zonder enige belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te doen toekomen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht om een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen deze verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende reden aan te voeren om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder enige rechtvaardiging aan te voeren. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uitoefenen

Verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Toepasselijkheid van ruimere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien voor de verwerking van Persoonsgegevens ruimere beschermingsnormen gelden.

Dergelijke ruimere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en verband houdt met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan die Gebruikers;
 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat het gedrag van deze Gebruikers in de EU te controleren.

Deze Applicatie maakt gebruik van Cookies. Voor meer informatie en een gedetailleerde mededeling over cookies kan de Gebruiker de website Cookiebeleid.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt voor juridische doeleinden in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de daaraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties verplicht kan worden persoonsgegevens bekend te maken.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (Systeemlogboeken) en hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Deze Applicatie ondersteunt geen "Do Not Track" verzoeken.
Om na te gaan of de door haar gebruikte diensten van derden de "Do Not Track"-verzoeken honoreren, kunt u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen door haar Gebruikers op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie op de hoogte te stellen en/of - voor zover technisch en wettelijk haalbaar - een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via alle contactinformatie waarover de Eigenaar beschikt. Het wordt sterk aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan is vermeld.

Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden verricht, vraagt de Eigenaar, indien nodig, de Gebruiker om nieuwe toestemming.

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of via diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv, de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gegevenssubject

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Toezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die namens de verantwoordelijke voor de verwerking Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine reeksen gegevens die in het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Californische privacyrechten

Wij nemen de gegevensbeschermingsvoorschriften van de California Consumer Privacy Act ("CCPA") en de California Civil Code serieus en respecteren de daaruit voortvloeiende rechten voor inwoners van Californië zoals vermeld in de volgende paragrafen. Wij zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA. Wij zullen u onze goederen of diensten niet weigeren, u andere prijzen of tarieven in rekening brengen of u een lagere kwaliteit van goederen en diensten leveren als u uw rechten onder de CCPA uitoefent.

Schijn het licht / Opt-out

Inwoners van Californië hebben het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie op te vragen over hun persoonsgegevens die wij met derden hebben gedeeld en om deze gegevens door ons te laten verwijderen. Bovendien hebben inwoners van Californië het recht om af te zien van de verstrekking van hun persoonsgegevens aan derden ("opt-out"). Om het recht op informatie en/of verwijdering en/of opt-out uit te oefenen, is een informele e-mail aan ons (support@getstoryshots.com) voldoende, samen met een bewijs van identiteit en woonplaats. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op geverifieerde verzoeken. Inwoners van Californië hebben ook het recht om af te zien van de verkoop van hun persoonsgegevens. Wij bieden deze optie niet aan, omdat wij over het algemeen geen persoonlijke gegevens verkopen.

Doeleinden van gegevensverwerking van inwoners van Californië

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van inwoners van Californië alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden, met name om onze dienst en onze websites technisch foutloos te kunnen leveren, om het gebruikersgedrag te analyseren om ons aanbod te optimaliseren en om onze marketing te optimaliseren. We verkopen geen persoonlijke gegevens van inwoners van Californië, we geven ze alleen door om onze zakelijke doeleinden te vervullen zoals hierboven en in het privacybeleid vermeld.

Categorieën van persoonsgegevens van inwoners van Californië

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van inwoners van Californië, die ons rechtstreeks of via interacties met onze diensten en websites ter beschikking worden gesteld, uit de volgende categorieën: (i) persoonsgegevens (bijv. naam), (ii) identificatiegegevens (bijv. naam, e-mailadres), (iii) informatie over activiteiten op het internet of netwerken (bijv. parameters gespecificeerd in de sectie "Social Plugins"). De categorieën van derden aan wie wij persoonlijke informatie van inwoners van Californië kunnen delen zijn: (i) marketing netwerken, (ii) analytics en hosting providers, (iii) payment service providers en (iv) sociale netwerken. Het is ons niet bekend dat wij persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar doorgeven aan derden.

Laatste update: 7 juni 2021