Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från användarna.

Användarna kan omfattas av olika skyddsnormer och bredare normer kan därför gälla för vissa. För att få mer information om skyddskriterierna kan användarna se avsnittet om tillämplighet.

Ägare och personuppgiftsansvarig

Parsida AB, Kindstugatan 3, 111 31, Stockholm, Sverige

E-post till ägaren: hello@getstoryshots.com

Typer av insamlade uppgifter

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, själv eller via tredje part, finns följande: Cookies; Användningsdata; e-postadress; förnamn; efternamn; land; telefonnummer; lösenord; profilbild; antal sessioner; sessionens längd; köp i appen; första lanseringar; operativsystem; unika enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA); betalningsuppgifter; uppgifter som kommuniceras vid användning av tjänsten; födelsedatum; universellt unik identifierare (UUID); kraschinformation; enhetsinformation.

Fullständig information om varje typ av insamlade personuppgifter finns i de särskilda avsnitten i denna sekretesspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före insamlingen av uppgifter.
Personuppgifter kan lämnas frivilligt av användaren eller, när det gäller användningsuppgifter, samlas in automatiskt när du använder applikationen.
Om inget annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatoriska och om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kan det göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation uttryckligen anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, är det fritt fram för användaren att inte lämna dessa uppgifter utan att det får konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion.
Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren.
All användning av cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna applikation eller av ägare av tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som användaren behöver, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om den finns tillgänglig.

Användarna är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via denna applikation och bekräftar att de har tredje partens samtycke till att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

Behandlingssätt och plats för behandling av uppgifterna

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.
Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg, enligt organisatoriska förfaranden och metoder som är strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (t.ex. tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, postleverantörer, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till personuppgiftsbiträden av ägaren. En uppdaterad förteckning över dessa parter kan när som helst begäras från ägaren.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

 • Användarna har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Observera: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling ("opt-out"), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning;
 • tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser som följer av detta avtal före avtalstillfället;
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som ägaren är skyldig att uppfylla;
 • Behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva offentlig makt som ägaren har fått;
 • Behandlingen är nödvändig för ägarens eller en tredje parts legitima intressen.

Ägaren hjälper gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på Ägarens kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns.

Beroende på var användaren befinner sig kan dataöverföringar innebära att användarens uppgifter överförs till ett annat land än användarens eget. För att få reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan Användaren kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

Om bredare skyddsnormer är tillämpliga har användarna också rätt att få information om den rättsliga grunden för överföring av uppgifter till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av internationell offentlig rätt eller som inrättats av två eller flera länder, t.ex. FN, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda deras uppgifter.

Om en sådan överföring äger rum kan användarna ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av den information som anges i kontaktdelen.

Hållbarhetstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs för det ändamål för vilket de har samlats in.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska bevaras tills avtalet har fullgjorts.
 • Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska bevaras så länge som det behövs för att uppfylla dessa syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som Ägaren har i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta Ägaren.

Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period om användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge som samtycket inte har återkallats. Ägaren kan dessutom vara skyldig att bevara personuppgifter under en längre tid när det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster samt för följande ändamål: Analyser, Kontakta Användaren, Hantera kontakter och skicka meddelanden, Tag Management, Sociala funktioner, Plattformstjänster och hosting, Registrering och autentisering, Hantering av datainsamling och onlineundersökningar, Interaktion med datainsamlingsplattformar och andra tredje parter, Reklam, Hosting och backend-infrastruktur, Hantering av betalningar, Betatestning, Hantering av support och kontaktförfrågningar, Interaktion med livechattplattformar, Interaktion med support- och feedbackplattformar, Kommersiell tillhörighet och övervakning av infrastrukturen.

Användare kan hitta ytterligare detaljerad information om sådana ändamål för behandling och om de specifika personuppgifter som används för varje ändamål i respektive avsnitt i detta dokument.

KONSTVERK

Konstverk och bokomslag som är inbäddade i StoryShots appar och på StoryShots webbplats kommer från Amazon.com, som tillhör ägaren och utgivaren och som inte är ansluten till eller stöds av StoryShots.

AFFILIATE PROVISIONER

Parsida AB är en Amazon Associates-partner som tillhandahåller affilieringslänkar i inläggen på getstoryshots.com och i apparna. En affilierad länk innebär att Parsida AB kan tjäna reklam- eller hänvisningsavgifter om du gör ett köp via våra länkar. Anta att alla länkar på webbplatsen och i appen är affiliatelänkar.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

 • Reklam: Denna typ av tjänst gör det möjligt att använda användardata för reklamkommunikation som visas i form av banners och andra annonser i denna applikation, eventuellt baserat på användarens intressen.
  Detta innebär inte att alla personuppgifter används för detta ändamål. Information och användningsvillkor finns nedan.
  Vissa av de tjänster som anges nedan kan använda cookies för att identifiera användare eller använda beteendebaserad retargeting, dvs. visa annonser som är skräddarsydda efter användarens intressen och beteende, inklusive sådana som upptäcks utanför denna applikation. För mer information, se sekretesspolicyn för de relevanta tjänsterna.Utöver de undantag som erbjuds av någon av nedanstående tjänster, kan Användaren välja bort en tredjepartstjänsts användning av cookies för vissa reklamfunktioner genom att besöka Sidan för avstängning från Network Advertising Initiative.Användare kan också välja bort vissa reklamfunktioner genom tillämpliga enhetsinställningar, t.ex. enhetsinställningar för reklam för mobiltelefoner eller annonsinställningar i allmänhet..AdMobAdMob är en reklamtjänst som tillhandahålls av Google LLC eller Google Ireland Limited, beroende på varifrån denna applikation nås.
  För att förstå Googles användning av data, se följande Googles partnerpolicyPersonuppgifter som samlas in: Cookies; unika identifierare för annonsering (t.ex. Google Advertiser ID eller IDFA); användningsuppgifter: Plats för behandling: USA. Integritetspolicy - Avstå från att delta; Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Facebook Audience Network (Facebook ad sdk): För att förstå Facebooks användning av data, konsultera följande Facebooks partnerpolicy och Policy för publiknätverk
 • Analyser: Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafiken och kan användas för att hålla reda på användarnas beteende. Google Analytics (Google Inc.)Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av den här applikationen, för att utarbeta rapporter om sin verksamhet och dela dem med andra Google-tjänster.
  Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Personuppgifter som samlas in: Användningsuppgifter: Cookies. Plats för behandling: USA - Integritetspolicy - Avstå från att delta. Deltagare i Privacy Shield.Wordpress Stats (Automattic Inc.)Wordpress Stats är en analystjänst som tillhandahålls av Automattic Inc.Personuppgifter som samlas in: Användningsuppgifter: Cookies. Plats för behandling: USA: USA - IntegritetspolicyGoogle Analytics for Firebase (Google Ireland Limited)Google Analytics for Firebase eller Firebase Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited.
  För att förstå Googles användning av data, se följande Googles partnerpolicy. Firebase Analytics kan dela data med andra verktyg som tillhandahålls av Firebase, t.ex. kraschrapportering, autentisering, fjärrkonfiguration eller meddelanden. Användaren kan kontrollera denna sekretesspolicy för att hitta en detaljerad förklaring om de andra verktyg som används av ägaren. Den här applikationen använder identifierare för mobila enheter och teknik som liknar cookies för att köra Firebase Analytics-tjänsten. Användare kan välja bort vissa Firebase-funktioner genom tillämpliga enhetsinställningar, t.ex. inställningar för enhetsannonsering för mobiltelefoner eller genom att följa instruktionerna i andra Firebase-relaterade avsnitt i denna integritetspolicy, om sådana finns tillgängliga.Insamlade personuppgifter: Cookies, första lanseringar, köp i appen, antal sessioner, operativsystem, sessionens längd, användningsdata: Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield.Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)Facebook Analytics for Apps är en analystjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc.Personuppgifter som samlas in: Användningsdata; olika typer av data som specificeras i tjänstens sekretesspolicy.Plats för behandling: Facebooks webbplats: USA - USA - USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield.Amplitude (Sonalight, Inc.)Amplitude är en analystjänst som tillhandahålls av Sonalight, Inc.
  Den här tjänsten är utformad för analys av mobilappar och kan samla in olika uppgifter om din telefon, vilket framgår av Amplitude sekretesspolicy. Personuppgifter som samlas in: Användningsuppgifter: Cookies. Plats för behandling: USA - Integritetspolicy. Analys som samlas in direkt (denna applikation)Denna applikation använder ett internt analyssystem som inte involverar tredje part. Personuppgifter som samlas in: Cookies; Användningsuppgifter.
 • Betatestning: Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera användarnas tillgång till applikationen eller delar av den i syfte att testa en viss funktion eller hela applikationen.
  Tjänsteleverantören kan automatiskt samla in uppgifter om krascher och statistik om användarens användning av applikationen i personligt identifierbar form. Google Play BetatestningGoogle Play Betatestning är en betatestningstjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på varifrån den här applikationen nås. Personuppgifter som samlas in: Olika typer av uppgifter enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: USA - Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy.
 • Kommersiell tillhörighet: Denna typ av tjänst gör det möjligt för denna applikation att visa annonser för produkter eller tjänster från tredje part. Annonser kan visas antingen som reklamlänkar eller som banners med olika typer av grafik.
  Klick på ikonen eller bannern som publiceras i applikationen spåras av de tredjepartstjänster som anges nedan och delas med den här applikationen.
  För närmare information om vilka uppgifter som samlas in, se sekretesspolicyn för varje tjänst. Amazon Affiliation (Amazon)Amazon Affiliation är en kommersiell affilieringstjänst som tillhandahålls av Amazon.com Inc. Personuppgifter som samlas in: Cookies; Användningsuppgifter. Plats för behandling: USA - Integritetspolicy.
 • Kontakt med användaren E-postlista eller nyhetsbrev (den här applikationen)Genom att registrera sig på e-postlistan eller för nyhetsbrevet kommer användarens e-postadress att läggas till i kontaktlistan för dem som kan få e-postmeddelanden som innehåller information av kommersiell karaktär om den här applikationen. Din e-postadress kan också läggas till i denna lista som ett resultat av att du registrerar dig för denna tillämpning eller efter att du har gjort ett köp.Personuppgifter som samlas in: e-postadress; förnamn; efternamn.
 • Hantering av betalningar: Om inget annat anges hanterar denna applikation betalningar med kreditkort, banköverföring eller på annat sätt via externa betaltjänstleverantörer. I allmänhet och om inget annat anges ombeds användarna att lämna sina betalningsuppgifter och personuppgifter direkt till sådana betaltjänstleverantörer. Den här applikationen är inte involverad i insamlingen och behandlingen av sådan information: istället kommer den bara att få ett meddelande från den relevanta betaltjänstleverantören om huruvida betalningen har slutförts med framgång.
 • Betalningar som behandlas via Google Play-butiken: Denna applikation använder en betaltjänst som tillhandahålls av Google LLC eller Google Ireland Limited, beroende på varifrån applikationen nås, och som gör det möjligt för ägaren att erbjuda köp av själva appen eller köp i appen. Personuppgifter som behandlas för att slutföra köpen behandlas av Google, enligt beskrivningen i Integritetspolicy för Google Play-butikenInsamlade personuppgifter: betalningsuppgifter.Plats för behandling: Förvaringsplats: USA. Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield.Betalningar som behandlas via Apple App Store (Apple Inc.)Denna applikation använder en betaltjänst som tillhandahålls av Apple Inc. som gör det möjligt för ägaren att erbjuda köp av själva appen eller köp i appen. Personuppgifter som behandlas för att slutföra köpen behandlas av Apple, enligt beskrivningen i. sekretesspolicy för App StoreInsamlade personuppgifter: betalningsuppgifter.Plats för behandling: Förvaringsplats: USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield.Stripe (Stripe Inc)Stripe är en betalningstjänst som tillhandahålls av Stripe Inc.Personuppgifter som samlas in: olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy.Plats för behandling: USA: USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Hosting och backend-infrastruktur: Vissa av de tjänster som anges nedan, om sådana finns, kan arbeta via geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att avgöra var personuppgifterna faktiskt lagras.Firebase Realtime DatabaseFirebase Realtime Database är en hosting- och backend-tjänst som tillhandahålls av Google LLC eller Google Ireland Limited, beroende på varifrån denna applikation nås.Insamlade personuppgifter: Denna typ av tjänst har som syfte att vara värd för data och filer som gör det möjligt för denna applikation att köras och distribueras, samt att tillhandahålla en färdig infrastruktur för att köra specifika funktioner eller delar av denna applikation: Användningsdata; olika typer av data enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy.Plats för behandling: USA - USA. Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Övervakning av infrastrukturenDenna typ av tjänst gör det möjligt för applikationen att övervaka användningen och beteendet hos dess komponenter så att dess prestanda, drift, underhåll och felsökning kan förbättras.
  Vilka personuppgifter som behandlas beror på egenskaperna och sättet att genomföra dessa tjänster, vars funktion är att filtrera aktiviteterna i den här applikationen.CrashlyticsCrashlytics är en övervakningstjänst som tillhandahålls av Google LLC eller Google Ireland Limited, beroende på varifrån den här applikationen nås.Personuppgifter som samlas in: Information om krascher, enhetsinformation, universellt unik identifierare (UUID).Plats för behandling: USA - USA. Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Interaktion med datainsamlingsplattformar och andra tredje parterDenna typ av tjänst gör det möjligt för användare att interagera med datainsamlingsplattformar eller andra tjänster direkt från sidorna i den här applikationen i syfte att spara och återanvända data.
  Om en av dessa tjänster installeras kan den samla in data om surfning och användning på de sidor där den är installerad, även om användarna inte aktivt använder tjänsten.Typeform widget (TYPEFORM S.L)Typeform widget är en tjänst för att interagera med Typeforms datainsamlingsplattform som tillhandahålls av TYPEFORM S.L.Personuppgifter som samlas in: olika typer av uppgifter som specificeras i tjänstens sekretesspolicy.Plats för behandling: Spanien - Integritetspolicy.
 • Interaktion med livechattplattformarDenna typ av tjänst gör det möjligt för användare att interagera med livechattplattformar från tredje part direkt från sidorna i den här applikationen, för att kontakta och bli kontaktad av den här applikationens supporttjänst.
  Om en av dessa tjänster installeras kan den samla in data om surfning och användning på de sidor där den är installerad, även om användarna inte aktivt använder tjänsten. Dessutom kan livechattkonversationer loggas.Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)Zendesk Chat är en tjänst för att interagera med Zendesk livechattplattformen som tillhandahålls av Zendesk, Inc.Personuppgifter som samlas in: Uppgifter som kommuniceras vid användning av tjänsten: USA - USA - USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Interaktion med support- och feedbackplattformarDenna typ av tjänst gör det möjligt för användare att interagera med support- och feedbackplattformar från tredje part direkt från sidorna i den här applikationen.
  Om en av dessa tjänster installeras kan den samla in data om surfning och användning på de sidor där den är installerad, även om användarna inte aktivt använder tjänsten.Zendesk Widget (Zendesk, Inc.)Zendesk Widget är en tjänst för att interagera med Zendesk support- och feedbackplattformen som tillhandahålls av Zendesk Inc.Personuppgifter som samlas in: Uppgifter: Cookies, födelsedatum, användningsuppgifter: USA: USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Hantera kontakter och skicka meddelandenDenna typ av tjänst gör det möjligt att hantera en databas med e-postkontakter, telefonkontakter eller annan kontaktinformation för att kommunicera med användaren.
  Dessa tjänster kan också samla in uppgifter om datum och tid när meddelandet visades av användaren, samt när användaren interagerade med det, t.ex. genom att klicka på länkar i meddelandet.Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)Mailchimp är en tjänst för hantering av e-postadresser och sändning av meddelanden som tillhandahålls av The Rocket Science Group, LLC.Insamlade personuppgifter: land, e-postadress, förnamn, efternamn.Plats för behandling: USA: USA - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Firebase Cloud Messaging och In-App Messaging: Firebase Cloud Messaging och In-App Messaging är en tjänst för meddelandeöverföring som tillhandahålls av Google LLC eller Google Ireland Limited, beroende på varifrån denna applikation nås. Firebase Cloud Messaging och In-App Messaging gör det möjligt för ägaren att skicka meddelanden och notifikationer till användare på olika plattformar som Android, iOS och webben. Meddelanden kan skickas till enskilda enheter, grupper av enheter eller specifika ämnen eller användarsegment. Insamlade personuppgifter: olika typer av uppgifter enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: USA. Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Customer.io (Peaberry Software Inc.): Customer.io är en tjänst för hantering av e-postadresser och sändning av meddelanden som tillhandahålls av Peaberry Software Inc. Insamlade personuppgifter: Cookies, e-postadress, användningsuppgifter. Plats för behandling: USA: USA. Integritetspolicy.
 • Hantering av datainsamling och onlineundersökningar: Denna typ av tjänst gör det möjligt för applikationen att hantera skapandet, distributionen, administrationen, distributionen och analysen av onlineformulär och enkäter för att samla in, spara och återanvända data från alla svarande användare.
  De personuppgifter som samlas in beror på den information som användarna frågar efter och tillhandahåller i motsvarande onlineformulär.Dessa tjänster kan integreras med ett stort antal tjänster från tredje part för att göra det möjligt för ägaren att vidta ytterligare åtgärder med de behandlade uppgifterna - t.ex. hantera kontakter, skicka meddelanden, analys, reklam och betalningshantering. Typeform (TYPEFORM S.L)Typeform är en plattform för formulärbyggare och datainsamling som tillhandahålls av TYPEFORM S.L.Personuppgifter som samlas in: olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: Spanien - Integritetspolicy.
 • MemberPress.com (ägs av Caseproof LLC) Integritetspolicy
 • Hantera support- och kontaktförfrågningar: Denna typ av tjänst gör det möjligt för applikationen att hantera support- och kontaktförfrågningar som tas emot via e-post eller på annat sätt, t.ex. via kontaktformuläret.
  De personuppgifter som behandlas beror på den information som användaren lämnar i meddelandena och det sätt som används för kommunikation (t.ex. e-postadress).Zendesk (Zendesk, Inc.)Zendesk är en tjänst för support och hantering av kontaktförfrågningar som tillhandahålls av Zendesk Inc. Personuppgifter som samlas in: olika typer av uppgifter enligt vad som anges i tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: USA - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Plattformstjänster och hosting: Dessa tjänster har till syfte att vara värd för och driva viktiga komponenter i denna applikation, vilket gör det möjligt att tillhandahålla denna applikation från en enhetlig plattform. Sådana plattformar tillhandahåller ett brett utbud av verktyg till Ägaren - t.ex. analys, användarregistrering, kommentering, databashantering, e-handel, betalningshantering - som innebär insamling och hantering av Personuppgifter.
  Vissa av dessa tjänster arbetar via geografiskt distribuerade servrar, vilket gör det svårt att avgöra var personuppgifterna faktiskt lagras.WordPress.com (Automattic Inc.)WordPress.com är en plattform som tillhandahålls av Automattic Inc. och som gör det möjligt för ägaren att bygga, köra och vara värd för denna applikation.Insamlade personuppgifter: olika typer av uppgifter som specificeras i tjänstens sekretesspolicy.Plats för behandling: USA: USA. Integritetspolicy.Apple App Store (Apple Inc.)Den här applikationen distribueras på Apples App Store, en plattform för distribution av mobilappar som tillhandahålls av Apple Inc. Genom att distribueras via denna App Store samlar Apple in grundläggande analyser och tillhandahåller rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för Ägaren att visa användningsanalysdata och mäta prestandan för denna Applikation. En stor del av denna information behandlas på en opt-in-basis. Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sidaPersonuppgifter som samlas in: Plats för behandling: Personuppgifter: Uppgifter om användning: Bearbetning: USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield.Google Play Store (Google Ireland Limited)Den här applikationen distribueras på Google Play Store, en plattform för distribution av mobilappar som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Genom att distribueras via denna appbutik samlar Google in användnings- och diagnostikdata och delar aggregerad information med ägaren. En stor del av denna information behandlas på en opt-in-basis. Användare kan välja bort denna analysfunktion direkt via sina enhetsinställningar. Mer information om hur man hanterar analysinställningar finns på denna sidaPersonuppgifter som samlas in: Plats för behandling: Personuppgifter: Uppgifter om användning: Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield.Amazon Appstore (Amazon)
 • Den här applikationen distribueras via Amazon Appstore, en plattform för distribution av mobilappar som tillhandahålls av Amazon. I kraft av att den distribueras via denna appstore kan Amazon samla in grundläggande användningsanalyser genom denna applikation och dela aggregerad information med ägaren.Personuppgifter som samlas in: Användningsuppgifter: Insamlade uppgifter: Användningsuppgifter: Användaruppgifter: Användaruppgifter: Plats för behandling: USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Registrering och autentisering Genom att registrera eller autentisera användare tillåter denna applikation att identifiera dem och ge dem tillgång till särskilda tjänster.
  Beroende på vad som beskrivs nedan kan tredje parter tillhandahålla registrerings- och autentiseringstjänster. I det här fallet kommer denna applikation att kunna få tillgång till vissa uppgifter som lagras av dessa tredjepartstjänster i registrerings- eller identifieringssyfte.Firebase Authentication (Google Ireland Limited)Firebase Authentication är en registrerings- och autentiseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. För att förenkla registrerings- och autentiseringsprocessen kan Firebase Authentication använda sig av tredje parts identitetsleverantörer och spara informationen på sin plattform.Personuppgifter som samlas in: e-postadress, förnamn, efternamn, lösenord, telefonnummer, profilbild.Plats för behandling: Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Sociala funktionerFirebase Dynamic Links (Google Ireland Limited)Firebase Dynamic Links är en social funktion som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Dynamiska länkar spåras i Firebase eller Google Analytics för Firebase, vilket informerar ägaren om detaljerna i användarens resa till och inom denna applikation.Personuppgifter som samlas in: olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield. Firebase Invites (Google Ireland Limited)Firebase Invites är en social funktion som tillhandahålls av Google Ireland Limited och som gör det möjligt för användare att dela denna applikation. Delningen kan innehålla referenskoder eller innehåll från denna applikation och kan ske via e-post eller SMS. Delningen spåras med Google Analytics for Firebase, som informerar ägaren om att användaren har öppnat eller installerat den här applikationen via inbjudan. Personuppgifter som samlas in: Olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy Plats för behandling: Irland: Irland. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .
 • Tagghantering Denna typ av tjänst hjälper ägaren att centralt hantera de taggar eller skript som behövs i applikationen.
  Detta resulterar i att användarnas uppgifter flödar genom dessa tjänster, vilket kan leda till att dessa uppgifter sparas.Segment (Segment Inc.)Segment är en tagghanteringstjänst som tillhandahålls av Segment.io, Inc.Personuppgifter som samlas in: Cookies; användningsdata.Plats för behandling: USA - USA - USA - USA. Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield.Google Tag ManagerGoogle Tag Manager är en tagghanteringstjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på varifrån denna applikation nås.Personuppgifter som samlas in: Plats för behandling: Cookies; Användningsdata: USA - USA - USA - USA - USA - USA - USA - USA - USA - USA - USA - USA - USA Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy. Deltagare i Privacy Shield .

Användarnas rättigheter

Användarna kan utöva vissa rättigheter när det gäller deras uppgifter som behandlas av ägaren.

Användare som har rätt till bredare skyddsnormer kan utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. I alla andra fall kan användaren vända sig till ägaren för att ta reda på vilka rättigheter som gäller för honom eller henne.

Användarna har särskilt rätt att göra följande:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla sitt samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Invändning mot behandling av deras uppgifter. Användarna har rätt att invända mot behandlingen av deras uppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det särskilda avsnittet nedan.
 • Få tillgång till deras uppgifter. Användare har rätt att få veta om uppgifter behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • Verifiera och försöka åtgärda. Användarna har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och begära att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användarna har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla deras uppgifter i något annat syfte än att lagra dem.
 • få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter raderade av ägaren.
 • Ta emot sina uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att få sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas med automatiserade medel och att behandlingen grundar sig på användarens samtycke, på ett avtal som användaren ingår i eller på förpliktelser som föregår avtalet.
 • Lämna in ett klagomål. Användarna har rätt att väcka talan hos sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Uppgifter om rätten att invända mot behandlingen

Om Personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, för att utöva en officiell myndighet som ägaren har fått eller för att tillgodose ägarens legitima intressen, kan Användarna invända mot sådan behandling genom att ange en grund som är relaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen.

Användarna måste veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring kan de när som helst invända mot denna behandling utan att behöva motivera detta. För att få reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring kan användarna se de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur du utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarens rättigheter kan riktas till ägaren via de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Begäran är kostnadsfri och kommer att besvaras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Tillämpligheten av bredare skyddsnormer

De flesta bestämmelserna i detta dokument gäller alla användare, men vissa bestämmelser gäller uttryckligen endast om behandlingen av personuppgifter omfattas av mer omfattande skyddsstandarder.

Sådana bredare skyddsnormer gäller när behandlingen:

 • utförs av en ägare som är baserad inom EU;
 • rör personuppgifter om användare som befinner sig i EU och är relaterade till erbjudandet av betalda eller obetalda varor eller tjänster till sådana användare;
 • gäller personuppgifter för användare som befinner sig i EU och gör det möjligt för ägaren att övervaka sådana användares beteende som äger rum i EU.

Den här applikationen använder cookies. Om du vill veta mer och få ett detaljerat meddelande om cookies kan du läsa följande Cookie-policy.

Ytterligare information om insamling och behandling av uppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas av ägaren för juridiska ändamål i domstol eller i de skeden som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster.
Användaren förklarar sig vara medveten om att ägaren kan bli tvungen att lämna ut personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Utöver den information som finns i denna sekretesspolicy kan denna applikation på begäran ge användaren ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

För drifts- och underhållsändamål kan den här applikationen och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med den här applikationen (systemloggar) och använda andra personuppgifter (t.ex. IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan när som helst begäras från ägaren. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur begäran om "Do Not Track" hanteras

Den här applikationen stöder inte "Do Not Track"-förfrågningar.
För att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som används av webbplatsen uppfyller kraven på "Do Not Track", vänligen läs deras sekretesspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt i denna applikation och/eller - i den mån det är tekniskt och juridiskt möjligt - genom att skicka ett meddelande till användarna via de kontaktuppgifter som Ägaren har tillgång till. Det rekommenderas starkt att kontrollera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, där så krävs.

Personuppgifter (eller uppgifter)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information - inklusive ett personnummer - gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsuppgifter

Information som samlas in automatiskt genom denna applikation (eller tjänster från tredje part som används i denna applikation), vilket kan inkludera: IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av de användare som använder denna applikation, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tiden för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som tas emot som svar, den numeriska koden som anger statusen för serverns svar (lyckat resultat, fel, etc.).), ursprungsland, funktioner i den webbläsare och det operativsystem som används av användaren, olika tidsangivelser per besök (t.ex, den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och uppgifter om den väg som följs i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor, samt andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder applikationen och som, om inget annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Uppgiftslämnare

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde (eller personuppgiftsansvarig)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för drift och användning av denna applikation. Den personuppgiftsansvarige är, om inget annat anges, ägaren av denna applikation.

Denna ansökan

Hur användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Den tjänst som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de tillhörande villkoren (om sådana finns) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Små datamängder som lagras i användarens enhet.


Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelserna i flera olika lagar, inklusive Art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna sekretesspolicy gäller endast denna applikation, om inget annat anges i detta dokument.

Kaliforniens integritetsrättigheter

Vi tar dataskyddsbestämmelserna i California Consumer Privacy Act ("CCPA") och California Civil Code på allvar och respekterar de rättigheter som följer för invånare i Kalifornien enligt följande punkter. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter enligt CCPA. Vi kommer inte att neka dig våra varor eller tjänster, ta ut olika priser eller taxor eller ge dig en lägre kvalitet på varor och tjänster om du utövar dina rättigheter enligt CCPA.

Lysa upp ljuset / Avstå från att delta

Invånare i Kalifornien har rätt att begära information om sina personuppgifter som vi har delat med tredje part en gång per kalenderår och att få dessa uppgifter raderade av oss. Dessutom har invånare i Kalifornien rätt att välja bort utlämnande av deras personuppgifter till tredje part ("opt-out"). För att utöva rätten till information och/eller radering och/eller opt-out räcker det med ett informellt e-postmeddelande till oss (support@getstoryshots.com) tillsammans med bevis på identitet och bostadsort. Vi kommer att svara på verifierade förfrågningar inom 30 dagar. Invånare i Kalifornien har också rätt att välja bort försäljning av sina personuppgifter. Vi erbjuder inte detta alternativ eftersom vi i allmänhet inte säljer personuppgifter.

Ändamålen med databehandling av personer bosatta i Kalifornien

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om personer som är bosatta i Kalifornien endast för de syften som anges i denna dataskyddspolicy, i synnerhet för att kunna tillhandahålla vår tjänst och våra webbplatser på ett tekniskt felfritt sätt, för att analysera användarnas beteende för att optimera vårt erbjudande och för att optimera vår marknadsföring. Vi säljer inte personuppgifter om invånare i Kalifornien, vi vidarebefordrar dem endast för att uppfylla våra affärsändamål enligt vad som anges ovan och i dataskyddspolicyn.

Kategorier av personuppgifter för personer bosatta i Kalifornien

Vi samlar in och behandlar personuppgifter från personer bosatta i Kalifornien, som vi får tillgång till direkt eller genom interaktion med våra tjänster och webbplatser, från följande kategorier: (i) personuppgifter (t.ex. namn), (ii) identifierare (t.ex. namn, e-postadress), (iii) information om aktiviteter på Internet eller nätverk (t.ex. parametrar som anges i avsnittet "Social Plugins"). De kategorier av tredje parter till vilka vi kan dela med oss av personuppgifter från invånare i Kalifornien är följande: (i) marknadsföringsnätverk, (ii) analys- och värdleverantörer, (iii) leverantörer av betaltjänster och (iv) sociala nätverk. Vi har ingen kännedom om att vi har lämnat ut personuppgifter om minderåriga under 16 år till tredje part.

Senaste uppdatering: 7 juni 2021