Filosofie van cognitieve gedragstherapie samenvatting

Filosofie van cognitieve gedragstherapie Samenvatting en bespreking | Donald Robertson

Stoïcijnse filosofie als rationele en cognitieve psychotherapie

Het leven wordt druk. Heeft De filosofie van cognitieve gedragstherapie op uw leeslijst stond? Leer nu de belangrijkste inzichten.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als u Donald Robertson's populaire boek over filosofie en sociale wetenschappen nog niet heeft, bestel het dan... hier om de sappige details te horen.

Inleiding

"The Philosophy of Cognitive Behavioural Therapy" is een boek dat de relatie onderzoekt tussen de Stoïcijnse filosofie en cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT is een vorm van psychotherapie die gebruikt wordt voor de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie en angst. Het richt zich op het veranderen van denkpatronen om gedrag te veranderen.

In dit boek put Robertson uit de oude wijsheid van de Stoïcijnse filosofie om uit te leggen hoe CGT werkt. Hij legt uit hoe hedendaagse cognitieve technieken gebaseerd zijn op principes die meer dan tweeduizend jaar geleden ontwikkeld werden door vroege Griekse filosofen als Epictetus en Marcus Aurelius. De auteur onderzoekt ook het huidige neurowetenschappelijke onderzoek, dat deze theorieën over de macht van onze gedachten over onze emoties en gedragingen ondersteunt. 

Dit boek is ideaal voor iedereen die wil begrijpen waarom CGT zo goed werkt bij de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen, of u nu iemand bent die zelf hulp zoekt, een therapeut die nieuw inzicht in zijn praktijk wil, of gewoon nieuwsgierig is naar wat er tegenwoordig achter deze populaire vorm van psychotherapie schuilgaat.

Over Donald Robertson

Donald Robertson is een cognitief gedragstherapeut, auteur en trainer die uitgebreid heeft geschreven over het snijvlak van Stoïcijnse filosofie en cognitieve gedragstherapie (CGT).

Robertson heeft een achtergrond in de filosofie en heeft de werken van de oude stoïcijnse filosofen, zoals Epictetus en Marcus Aurelius, grondig bestudeerd. Hij is ook opgeleid in CBT en heeft uitgebreide ervaring in het gebruik van deze benadering om mensen te helpen een verscheidenheid aan geestelijke gezondheidsproblemen te overwinnen.

Naast dit boek heeft Robertson verschillende andere boeken over stoïcisme en CGT geschreven, waaronder "De praktijk van cognitieve gedragstherapie: Een gids voor de beoefenaar," "De filosofie van de cognitieve gedragstherapie: Een reden voor eenwording," en "Het stoïcijnse leven: Emoties, plichten en het lot.." Hij heeft ook talrijke artikelen geschreven en lezingen gegeven over deze onderwerpen.

StoryShot #1: Filosofie en cognitieve gedragstherapie

Het eerste deel laat de lezer zien wat CGT inhoudt en schetst enkele belangrijke ideeën die ermee verband houden. Daarbij wordt gekeken hoe CGT zich heeft ontwikkeld van de oude stoïcijnse filosofieën tot de huidige moderne benaderingen zoals die van Aaron Beck of Albert Ellis. Ook wordt ingegaan op de verschillende soorten therapieën die binnen het kader worden gebruikt, zoals exposure therapie of rationeel emotieve gedragstherapie (REBT). 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die erop gericht is mensen te helpen negatieve denk- en gedragspatronen te identificeren en te veranderen. In het boek "Filosofie van cognitieve gedragstherapieDonald Robertson onderzoekt de onderliggende filosofie achter CGT en hoe deze kan worden toegepast op verschillende geestelijke gezondheidsproblemen.

Volgens Robertson is CGT gebaseerd op het idee dat onze gedachten, emoties en gedragingen onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Daarom kunnen we, door negatieve gedachten en gedragingen te veranderen, ons emotioneel welzijn verbeteren. CGT bevat ook elementen van het behaviorisme, dat de rol benadrukt van leren en conditionering bij het vormen van onze gedachten en handelingen.

Een belangrijk aspect van CGT is het gebruik van "huiswerkopdrachten", waarbij mensen wordt gevraagd specifieke technieken of gedragingen te oefenen buiten de therapiesessies om om hun vooruitgang te versterken. Dit helpt om zelfvertrouwen en een gevoel van voldoening op te bouwen. 

Robertson bespreekt ook het belang van mindfulness in CGT, waarbij mensen wordt geleerd aanwezig te zijn in het moment en hun gedachten en gevoelens te accepteren zonder oordeel. Dit helpt negatieve zelfpraat te verminderen en zelfcompassie te vergroten.

In het algemeen streeft CGT ernaar mensen in staat te stellen hun eigen gedachten en gedragingen onder controle te krijgen om hun geestelijke gezondheid en welzijn te verbeteren. 

StoryShot #2: Rationele emotie in stoïcisme en CGT

Stoïcisme en Cognitieve Gedragstherapie (CGT) delen de fundamentele overtuiging dat rationeel denken en emoties kunnen worden beheerst door inzicht in de onderliggende oorzaken en gevolgen.

In het stoïcisme zijn rationele emoties emoties die gebaseerd zijn op rede en deugd, en die in overeenstemming zijn met onze waarden en principes. Dit betekent dat onze emoties in overeenstemming moeten zijn met wat binnen onze controle ligt, zoals onze eigen gedachten en handelingen, en niet beïnvloed mogen worden door externe omstandigheden die buiten onze controle liggen. Een rationele emotie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we dankbaar zijn voor de dingen die we hebben, in plaats van jaloers te zijn op wat anderen hebben.

In CGT is het concept van rationele emoties vergelijkbaar. Het doel van cognitieve herstructurering is negatieve gedachten en overtuigingen die kunnen bijdragen tot negatieve emoties te identificeren en uit te dagen, en ze te vervangen door meer realistische en rationele gedachten. Dit kan mensen helpen hun emoties beter te begrijpen en te beheersen, en op een meer adaptieve en gezonde manier te reageren op moeilijke situaties.

Zowel Stoïcisme als CGT hebben tot doel de onderliggende processen die bijdragen tot onze emoties te begrijpen en dit begrip te gebruiken om onze reacties te wijzigen.

StoryShot #3: Hulpmiddelen en technieken om rationele emoties te ontwikkelen

CGT wordt gebruikt om een breed scala van geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen, zoals angst, depressie en fobieën. 

Stoicisme:

  1. Filosofische contemplatie: Filosofische contemplatie en zelfonderzoek kunnen mensen helpen om een dieper inzicht te krijgen in hun waarden en overtuigingen, en om irrationele denkpatronen die kunnen bijdragen tot negatieve emoties te identificeren en aan te vechten.
  2. Mindfulness: Het beoefenen van mindfulness, of aanwezig zijn in het moment en het accepteren van gedachten en gevoelens zonder oordeel, kan mensen helpen een meer rationele en accepterende benadering van hun emoties te ontwikkelen.
  3. Affirmaties en visualisatie: Het gebruik van affirmaties en visualisatietechnieken kan mensen helpen positieve overtuigingen te versterken en een rationelere en positievere kijk op het leven te ontwikkelen.

CBT:

  1. Mindfulness technieken: In CGT kunnen mindfulness technieken zoals mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) en acceptance and commitment therapy (ACT) mensen helpen een meer accepterende en compassievolle benadering van hun emoties te ontwikkelen.
  2. Gedragsactivering: Gedragsactivering omvat het identificeren en vergroten van activiteiten die plezierig en zinvol zijn om de stemming te verbeteren en negatieve emoties te verminderen.
  3. Probleemoplossing: Individuen probleemoplossende vaardigheden aanleren kan hen helpen meer adaptieve en rationele manieren te ontwikkelen om met uitdagingen en moeilijkheden om te gaan.

Het boek van Robertson geeft een uitgebreid overzicht van de filosofie achter CGT en hoe deze effectief kan worden toegepast op een verscheidenheid van geestelijke gezondheidsproblemen.

StoryShot #4: Onze gedachten, emoties en gedragingen zijn met elkaar verbonden. 

 CGT erkent dat onze gedachten, emoties en gedragingen onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Zo kunnen negatieve gedachten bijvoorbeeld leiden tot negatieve emoties, die op hun beurt kunnen leiden tot ongezond gedrag. Door dit verband te begrijpen, kunnen we werken aan het veranderen van negatieve gedachtepatronen die kunnen bijdragen aan onze emotionele nood. Als we bijvoorbeeld een negatieve gedachte hebben als "ik ben een mislukkeling", kunnen we ons angstig of depressief voelen. Door deze gedachte uit te dagen en te veranderen in iets realistischers, zoals "Ik heb misschien een fout gemaakt, maar dat maakt me nog geen mislukkeling", kunnen we ons emotioneel welzijn verbeteren.

StoryShot #5: Negatieve gedachten en gedrag kunnen worden veranderd. 

CGT helpt mensen om negatieve gedachten en gedragingen die kunnen bijdragen aan hun psychische problemen te identificeren en te veranderen. Technieken als cognitieve herstructurering, waarbij mensen leren negatieve gedachtenpatronen aan te vechten en te veranderen, en gedragsexperimenten, waarbij mensen nieuw, gezond gedrag uitproberen, kunnen effectief zijn om mensen te helpen meer adaptieve manieren van denken en gedrag te ontwikkelen.

StoryShot #6: Leren en conditionering spelen een rol bij het vormen van onze gedachten en daden.

CGT bevat elementen van het behaviorisme, dat de rol benadrukt van leren en conditionering bij het vormen van onze gedachten en handelingen. Als we bijvoorbeeld geleerd hebben om met stress om te gaan door te veel te eten, kan dit een negatief denk- en gedragspatroon worden waartoe we ons wenden als we ons gestrest voelen. Door te begrijpen hoe we deze denk- en gedragspatronen hebben aangeleerd, kunnen we proberen ze te veranderen en gezondere copingstrategieën ontwikkelen.

StoryShot #7: Huiswerkopdrachten kunnen vooruitgang versterken

CGT omvat vaak huiswerkopdrachten, waarbij mensen wordt gevraagd specifieke technieken of gedragingen te oefenen buiten de therapiesessies om hun vooruitgang te versterken. Dit helpt om zelfvertrouwen en een gevoel van voldoening op te bouwen, en biedt een gestructureerde manier voor mensen om de vaardigheden en technieken die ze in therapie hebben geleerd te blijven oefenen.

StoryShot #8: Mindfulness kan negatieve zelfpraat verminderen en zelfcompassie verhogen 

CGT benadrukt het belang van mindfulness, waarbij mensen wordt geleerd aanwezig te zijn in het moment en hun gedachten en gevoelens zonder oordeel te accepteren. Dit kan helpen negatieve zelfpraat te verminderen en zelfcompassie te vergroten. Door te leren onze gedachten en gevoelens te accepteren in plaats van onszelf hard te beoordelen, kunnen we een meer compassievolle en begripvolle relatie met onszelf ontwikkelen.

StoryShot #9: Empowerment is een belangrijk aspect van CGT

CGT is erop gericht mensen in staat te stellen hun gedachten en gedragingen onder controle te krijgen om hun geestelijke gezondheid en welzijn te verbeteren. Dit helpt mensen zich meer baas over hun leven te voelen en gezonde copingstrategieën te ontwikkelen. Door te leren hoe je negatieve denk- en gedragspatronen kunt herkennen en veranderen, kunnen mensen een actieve rol spelen in het verbeteren van hun eigen geestelijke gezondheid.

StoryShot #10: CGT kan worden toegepast op verschillende geestelijke gezondheidsproblemen 

Het boek van Robertson bespreekt het brede scala aan geestelijke gezondheidsproblemen waarop CGT effectief kan worden toegepast, waaronder angst, depressie, eetstoornissen en verslaving. Door zich te richten op de onderliggende gedachtenpatronen en gedragingen die bijdragen aan deze problemen, kan CGT mensen helpen blijvende veranderingen aan te brengen en hun algehele welzijn te verbeteren. In het geval van angst bijvoorbeeld kan CGT mensen helpen negatieve gedachten die bijdragen tot hun angst te identificeren en aan te vechten, en gezonde copingstrategieën te ontwikkelen om hun angst op een meer adaptieve manier te beheersen.

StoryShot #11: Autosuggestie, premeditatie en retrospectie

Autosuggestie, premeditatie en retrospectie zijn allemaal technieken die de Stoïcijnen gebruiken om emotionele veerkracht te cultiveren.

  • Autosuggestie verwijst naar het proces van het gebruik van positieve zelfpraat of affirmaties om iemands gedachten, emoties en gedrag te beïnvloeden. Dit kan inhouden dat men positieve uitspraken tegen zichzelf herhaalt om positieve overtuigingen en gedragingen te versterken. Autosuggestie wordt vaak gebruikt als techniek om het zelfvertrouwen, de motivatie en de prestaties te verbeteren.
  • Premeditatie is de praktijk van het vooruitdenken en het overwegen van de mogelijke uitkomsten en gevolgen van iemands handelingen. In het stoïcisme omvat premeditatie het mentaal repeteren van relevante coping-uitspraken of stelregels om zich voor te bereiden op uitdagende situaties. Dit kan mensen helpen veerkrachtiger te worden en beter om te gaan met stress en tegenslag.
  • Retrospectie is de praktijk van het beoordelen en overdenken van gebeurtenissen uit het verleden, in het bijzonder de eigen handelingen en gedragingen. In het stoïcisme houdt retrospectie in dat men voor het slapen gaan de gebeurtenissen van elke dag bekijkt, en zich afvraagt wat goed gedaan is, wat slecht gedaan is, en wat de volgende keer anders gedaan zou kunnen worden. Dit kan mensen helpen van hun ervaringen te leren en in de toekomst positieve veranderingen aan te brengen.

StoryShot #12: Stoïcisme en derdegolf-CGT

Het stoïcisme en de derde golf Cognitieve Gedragstherapie (CGT) delen een fundamenteel geloof in het belang van het ontwikkelen van inzicht in de oorzaken van onze emoties en gedragingen. Terwijl de tweede generatie CGT zwaar leunde op Stoïcijnse ideeën, halen derde generatie CGT-benaderingen zoals Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hun inspiratie meer uit de boeddhistische filosofie. 

Veel van de kernideeën van de derdegolf-CGT zijn echter terug te vinden in het stoïcisme, zoals het belang van mindfulness op het huidige moment, waardenverheldering, geëngageerd handelen, en de erkenning van meerdere dimensies van het zelf. Door de overeenkomsten tussen stoïcisme en derdegolf-CGT te onderzoeken, is het mogelijk een beter begrip te krijgen van hoe deze benaderingen individuen kunnen helpen emotionele veerkracht te ontwikkelen en een bevredigend leven te leiden.

Definitieve samenvatting en evaluatie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die erop gericht is mensen te helpen negatieve denk- en gedragspatronen te identificeren en te veranderen. Het is gebaseerd op het idee dat onze gedachten, emoties en gedragingen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. CGT bevat elementen van het behaviorisme en maakt gebruik van huiswerkopdrachten om mensen te helpen hun vooruitgang te versterken en zelfvertrouwen op te bouwen. Het omvat ook mindfulness, waarbij mensen wordt geleerd aanwezig te zijn in het moment en hun gedachten en gevoelens zonder oordeel te accepteren.

Stoïcisme en CGT delen de overtuiging dat rationeel denken en emoties kunnen worden beheerst door inzicht in hun onderliggende oorzaken en gevolgen. In het stoïcisme zijn rationele emoties gebaseerd op rede en deugd en sluiten ze aan bij onze waarden en principes. In CGT is het doel negatieve gedachten en overtuigingen die kunnen bijdragen tot negatieve emoties te identificeren en uit te dagen, en ze te vervangen door meer realistische en rationele gedachten.

Er zijn verschillende hulpmiddelen en technieken die gebruikt kunnen worden om rationele emoties te ontwikkelen, zowel in het stoïcisme als in CGT. In het stoïcisme kan het gaan om filosofische contemplatie, mindfulness, affirmaties en visualisatie. Bij CGT kunnen de technieken mindfulness, cognitieve herstructurering en exposure therapie zijn.

Het doel van het ontwikkelen van rationele emoties is om mensen te helpen hun emoties beter te begrijpen en te beheersen, en op een meer adaptieve en gezonde manier te reageren op moeilijke situaties. Dit kan leiden tot een betere geestelijke gezondheid en welzijn.

Beoordeling

Wij beoordelen dit boek met 4,2/5.

PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde samenvatting van het boek 

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en Donald J. Robertson te steunen, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis.

Vond je het leuk wat je hier leerde? Deel om te laten zien dat u om ons geeft en laat het ons weten door contact op te nemen met onze support.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audioboek en geanimeerde versies van deze samenvatting van The Philosophy of Cognitive Behavioural Therapy: Stoic Philosophy as Rational and Cognitive Psychotherapy en honderden andere bestsellers non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Vergelijkbare berichten