Sammanfattning av uppskalning

Scaling Up Sammanfattning | Bok av Verne Harnish

Hur några få företag lyckas... och varför resten inte gör det

Introduktion 

Scaling Up är en affärsbok skriven av Verne Harnish. Boken är utformad för att hjälpa företag att växa och skala sina företag effektivt. Den ger ett ramverk för företagare och ledare att följa för att skala upp sina företag.

Boken bygger på "Rockefeller Habits", en uppsättning principer och metoder som utvecklades av Harnish och som har använts av framgångsrika företag runt om i världen. Rockefeller-vanorna är utformade för att hjälpa företag att anpassa sina medarbetare, sin strategi och sitt genomförande för att uppnå långsiktig tillväxt.

Om Verne Harnish

Verne Harnish är entreprenör, författare och managementkonsult. Han är grundare och VD för Gazelles, ett globalt konsultföretag inom ledarskap och management, och författare till flera böcker om företagstillväxt och ledarskap, bland annat "Att bemästra Rockefeller-vanorna," "Uppskalning," och "De största affärsbesluten genom tiderna." 

Harnish har arbetat med tusentals små och medelstora företag runt om i världen och är känd för sin praktiska, resultatinriktade strategi för företagstillväxt. Han är en populär talare och har presenterats i många medier, bland annat Forbes, Fortune och Inc. magazine.

StoryShot #1: Definiera och anpassa sig till en tydlig vision och strategi

Här är 15 viktiga idéer för att definiera och anpassa sig till en tydlig vision och strategi, baserat på de principer som beskrivs i boken: 

 • Identifiera företagets kärnvärden och syfte.
 • Definiera din målmarknad och idealiska kund.
 • Sätt upp tydliga och mätbara mål för ditt företag.
 • Utarbeta en långsiktig strategisk plan.
 • Skapa en tydlig och övertygande vision.
 • Anpassa ditt team till ett gemensamt uppdrag.
 • Identifiera ditt företags unika fördel.
 • Bestäm dina nyckeltal (KPI:er).
 • Skapa en plan för genomförandet.
 • Dela upp dina mål i mindre, genomförbara steg.
 • Kommunicera din vision och strategi till ditt team och dina intressenter.
 • Skapa ansvar för att uppnå dina mål.
 • Se regelbundet över och justera din strategi vid behov.
 • Främja en kultur av ständiga förbättringar.
 • Sök efter möjligheter till tillväxt och innovation.

StoryShot #2: Skapa ett högpresterande team

Det finns fyra nyckelelement för att skapa ett högpresterande team: ett tydligt syfte, samarbete, ansvarstagande och förtroende:

 • Ett team måste ha ett tydligt syfte som alla förstår och arbetar mot. 
 • Samarbete är viktigt för att ett team ska lyckas, eftersom olika perspektiv och färdigheter behövs för att nå framgång. Detta hjälper lagmedlemmarna att arbeta effektivt tillsammans och kan leda till bättre resultat.
 • Ansvarsskyldighet är också viktigt, eftersom varje gruppmedlem bör hållas ansvarig för sin del av arbetet med att uppnå gruppens mål. 
 • Förtroende är en förutsättning för att ett team ska kunna arbeta effektivt tillsammans, eftersom medlemmarna måste kunna lita på att de gör sin del av arbetet. Genom att kombinera dessa fyra element kan ett team bli mer framgångsrikt och effektivt när det gäller att nå sina mål.

Anställ personer som delar företagets värderingar och uppdrag. På så sätt kan du se till att alla arbetar mot ett gemensamt mål och att teamet är enat i sitt syfte. Erbjud också fortlöpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för ditt team. Detta kommer att hjälpa teammedlemmarna att växa och utveckla sina färdigheter, vilket kan leda till förbättrade prestationer.

StoryShot #3: Utveckla en stark kultur

För att utveckla en stark kultur måste man definiera företagets kärnvärden och syfte. Dessa värderingar bör vägleda ditt team i dess beteende och handlingar och bör återspeglas i din företagskultur. Kommunicera också dina värderingar och ditt syfte till ditt team. Se till att alla förstår och är i linje med företagets värderingar och uppdrag.

Här är ytterligare några idéer för att utveckla en stark företagskultur:

 • Främja en kultur av öppen kommunikation, öppenhet, förtroende och respekt. Uppmuntra gruppmedlemmarna att tala ut och dela med sig av sina idéer och farhågor.
 • Uppmuntra till fortlöpande lärande och utveckling. Ge lagmedlemmarna möjlighet att lära sig nya färdigheter och utvecklas.
 • Uppmuntra en sund balans mellan arbete och privatliv. Det hjälper gruppmedlemmarna att känna sig välbalanserade och kan leda till bättre prestationer på jobbet.
 • Visa ett gott exempel. Som ledare är det dina handlingar och ditt beteende som sätter tonen för din företagskultur. Visa upp det beteende som du vill se hos ditt team.
 • Anställ personer som är i linje med dina värderingar och din kultur. Som Harnish rekommenderar, anställ för attityd och utbildas för färdigheter. 
 • Erkänn och belöna prestationer. Det motiverar gruppmedlemmarna och kan bidra till att skapa en positiv kultur. Harnish föreslår att man inrättar ett program för erkännande eller belönar de som presterar bäst med ett erkännande för hela företaget eller små förmåner.

StoryShot #4: Hur man genomför effektivt

 Ett effektivt genomförande kräver tydliga mål, en väldefinierad process och effektiv kommunikation. Tydliga mål säkerställer att alla är på samma sida och arbetar mot samma mål. Effektiv kommunikation är också viktigt, eftersom det möjliggör samarbete och bidrar till att alla är medvetna om utveckling och förändringar. Genom att kombinera dessa tre element kan ett team bli mer effektivt och ändamålsenligt när det utför sina uppgifter.

Här är 8 idéer för att genomföra dem på ett effektivt sätt:

 1. Dela upp dina mål i mindre, genomförbara steg. Gör framsteg mot dina mål genom att fokusera på specifika uppgifter.
 2. Ställ tydliga förväntningar och ansvarstagande för gruppmedlemmarna. Se till att alla vet vilken roll de har i genomförandeprocessen och vad som förväntas av dem.
 3. Fastställ tydliga mätvärden för att följa upp framstegen. Använd nyckelindikatorer för att mäta dina framsteg.
 4. Kommunicera regelbundet med ditt team. Håll alla informerade om statusen för dina mål och om eventuella uppdateringar eller ändringar av genomförandeplanen.
 5. Uppmuntra innovation och kreativitet. Uppmuntra gruppmedlemmarna att tänka utanför boxen och komma med nya idéer.
 6. Sök efter möjligheter till tillväxt och expansion. Sök efter sätt att utvidga din verksamhet och utnyttja nya möjligheter.
 7. Bejaka förändring och anpassningsförmåga. Var villig att justera dina planer och ändra din inriktning vid behov för att nå dina mål.
 8. Håll dig fokuserad och engagerad. Håll ditt team motiverat och fokuserat på de aktuella uppgifterna och bibehåll ditt engagemang för att nå dina mål.

StoryShot #5: Implementera "Rockefeller-vanorna"

Boken bygger på idén om "Rockefeller Habits", som är en uppsättning metoder och verktyg som John D. Rockefeller använde för att få sitt företag Standard Oil att växa till en dominerande kraft inom den tidiga oljeindustrin. 

Rockefeller Habits" är en uppsättning metoder och principer som utvecklats av managementkonsulten Verne Harnish för att skala upp företag. Några verktyg och övningar som läsarna kan använda för att genomföra Rockefeller Habits i sina egna organisationer är följande:

 1. Strategisk plan på en sida: Detta är en kortfattad, visuell sammanfattning av organisationens strategiska mål och målsättningar samt de viktigaste initiativen och mätvärden som ni kommer att använda för att följa utvecklingen.
 2. Resultatlista: Ett scorekort är ett verktyg som hjälper dig att följa dina framsteg i förhållande till dina strategiska mål och målsättningar. Det innehåller en uppsättning nyckelindikatorer som mäter dina framsteg inom viktiga områden som intäkter, lönsamhet, kundnöjdhet och medarbetarnas engagemang.
 3. Veckans Huddle: Ett veckomöte är ett kort, stående möte där ledningsgruppen granskar framstegen med viktiga initiativ, identifierar eventuella hinder och gör justeringar vid behov.
 4. Värdeförslag: Ett värdeerbjudande är ett tydligt och kortfattat uttalande som förklarar fördelarna med dina produkter eller tjänster och hur de löser kundernas problem eller uppfyller deras behov.
 5. Segmentering av kunder: Kundsegmentering är processen att dela in dina kunder i grupper baserat på gemensamma egenskaper, t.ex. demografi, beteende eller behov. Detta hjälper dig att skräddarsy dina marknadsförings- och försäljningsinsatser till specifika segment och öka dina chanser att lyckas.
 6. SWOT-analys: En SWOT-analys är ett verktyg som hjälper dig att identifiera din organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är ett användbart verktyg för strategisk planering och beslutsfattande.
 7. Affärsmodellscanvas: Affärsmodellscanvas är en visuell representation av din affärsmodell som hjälper dig att förstå de viktigaste delarna av din verksamhet och hur de passar ihop. Den innehåller element som ditt värdeerbjudande, kundsegment, intäktsströmmar och viktiga partner.

Detta är bara några av de verktyg och övningar som du kan använda för att införa Rockefeller-vanorna i din egen organisation. Det är viktigt att komma ihåg att ingen storlek passar alla och att du bör välja de verktyg och övningar som är mest relevanta och lämpliga för din verksamhet.

Slutsammanfattning och granskning


Uppskalning är en bok om företagsledning som handlar om hur företag kan växa och skala framgångsrikt. Boken behandlar ämnen som ledarskap, strategi, genomförande och kultur, och föreslår att företag kan nå betydande framgång genom att införa vissa vanor.

Några av de viktigaste idéerna i boken är vikten av att ha en tydlig och övertygande vision, att bygga upp ett starkt ledarskapsteam, att sätta upp ambitiösa mål och att skapa en kultur som är i linje med företagets värderingar och syfte. I boken betonas också vikten av effektiv kommunikation och genomförande, och det föreslås att företag regelbundet bör se över och justera sina strategier för att hålla sig på rätt spår och nå sina mål.

Rockefeller Habits" är en uppsättning principer och metoder som Harnish har utvecklat för att skala upp företag. Några verktyg och övningar som kan hjälpa läsarna att genomföra Rockefeller-vanorna i sina egna organisationer är den strategiska planen på en sida, styrkortet, veckosamtalet, värdeerbjudandet, kundsegmenteringen, SWOT-analysen och affärsmodellscanvas.

Betyg

Vi ger den här boken ett betyg på 4,1/5.

Vårt resultat

Sammanfattningar av relaterade böcker

Blitzscaling

Att hacka tillväxten

Byggd för att sälja

Liknande inlägg